Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE Nr 36/13 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze 2011 r.

114 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 35b Wójta Gminy Sławoborze z dnia 10 grudnia 2013 w sprawie samooceny systemu kontroli zarządczej.

341 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 35a Wójta Gminy Sławoborze z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Sławoborze.

338 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 35/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

59 KBPobierz

ZARZĄDZENIE nr 34/2013 Wójta Gminny Sławoborze z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie określenia standardów zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Sławoborze.

321 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 33/13 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2013 r.

420 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 32/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale użytkowe najmowane przez Telekomunikację Polską S.A. i Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie.

28 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 31 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 września 2012 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

75 KBPobierz

ZARZĄDZENIE 30/13 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2013r.

247 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 29/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2014 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.

287 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 23 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu po odbytej służbie przygotowawczej.

29 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławoborze oraz informacji o kształtowani się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

54 KBPobierz

ZARZĘDZENIE Nr 26/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych „ wyprawka szkolna 2013”.

42 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 25 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu na dzierżawienie obiektu po nieczynnej kotłowni w Sidłowie.

30 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 23/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie powołania i Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu.

116 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 22A/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2013 r.

258 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 22/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej Gminy Sławoborze.

46 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 21a/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy Sławoborze zasad ewidencji księgowej dla projektu pn.: „ Dożynki w Gminie Sławoborze okazują do pielęgnacji tradycji polskiej wsi”

104 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 21/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej odnośnie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sławoborze”, (AT.IV.271.2013).

22 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 20/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Sławoborze.

239 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 19/2013 Wójta Gminny Sławoborze z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławoborzu oraz powołanie komisji skontrowej.

60 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 19A/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i wyznaczenia jej przewodniczącego.

45 KBPobierz

ZARZĄDZENIE 18/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie: Regulaminu Rekrutacji do Punktu Przedszkolnego „Bajkowa kraina” w Sławoborzu na rok 2013/2014.

16.8 KBPobierz

ZARZADZENIE Nr 17/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania KOMISJI REKRUTACYJNEJ w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowa kraina” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzi (poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej).

34 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 15a/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „ Udany start to szansa na lepszą przyszłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

658 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2013r.

252 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 13a/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Sławoborzu zasad ewidencji księgowej dla projektów pn.: 1) „Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem na terenie miejscowości Sławoborze” 2) „Budowa placu zabaw na terenie miejscowości Mysłowice wraz z wyposażeniem” 3) „Budowa placu zabaw na terenie miejscowości Lepino wraz z wyposażeniem”

146 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 13/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławoborza za 2012 rok.

45 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 12/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sławoborzu.

44 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzania naboru na stanowisko: „Animator – Moje Boisko ORLIK 2013”.

27 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 10/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2011 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 25 lutego 2011 dotyczącego ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez Gminę Sławoborze usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Sławoborze oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest.

41 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Koordynatora projektu „Bajkowa Kraina”.

33 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 25 luty 2013 roku w sprawie: powołania KOMISJI REKRUTACYJNEJ w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego - na zastępstwo-w związku z realizacją projektu pt. „Bajkowa kraina” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 9.1.1.Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej).

35 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 7a/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 luty 2013 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Sławoborzu zasad ewidencji księgowej dla projektów pn.: 1) „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Pomniku w centrum m. Sławoborza” Współfinansowanych środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

99 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 7/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Sławoborze na 2013 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego zadać zleconych.

1.8 MBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 6a/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 04 luty 2013 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Sławoborzu zasad ewidencji księgowej dla projektów pn.: 1) „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzecko” Współfinansowanych środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

99 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 6/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej odnośnie przetargów w Gminie Sławoborze w roku 2013.

20 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 5/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013.

70 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 4a/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Sławoborzu zasad ewidencji księgowej dla projektów pn.: 1) „Budowa targowiska gminnego Mój Rynek w miejscowości Sławoborze” Współfinansowanych środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

100 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 4/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 23.01.2013 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 godzinę usług opiekuńczych w GOPS w Sławoborzu.

24 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 3a/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 04 stycznia 2013 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Sławoborzu zasad ewidencji, kontroli, obiegu i przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

313 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 3/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 04 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2013 r.

69 KBPobierz

ZARZĄDZEN\IE Nr 2/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej odnośnie przetargu nieograniczonego na zadanie: 1. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Sławoborze.” (AT.IV271.5.2012).

22 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 04 stycznia 2013 r. w sprawie poręczenia przez Gminę Sławoborze zobowiązania z tytułu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego.

36 KBPobierz