Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Biuletyn Zamówień Publicznych

84 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

110 KBPobierz

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

229 KBPobierz

OGŁOSZENIE NR2 O ZMIANIE OGŁOSZENIA

202 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

503 KBPobierz
66 KBPobierz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W LEPINIE GMINA

44 KBPobierz

Przedmiar robót

30 KBPobierz

Decyzja w sprawie zmiany decyzji Starosty Świdwińskiego orzekającej o zamknięciu składowiska odpadów w M. Lepino

127 KBPobierz

Koncepcja przebiegu trasy ścieżki dydaktycznej i lokalizacji placu przystankowego

81 KBPobierz

Projekt koncepcyjny

1.1 MBPobierz

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

1.4 MBPobierz

Załącznik NR1

26 KBPobierz

Załącznik NR2

19.3 KBPobierz

Załącznik NR3

18.1 KBPobierz

Załącznik NR4

21 KBPobierz

Załącznik NR5

21 KBPobierz

Załącznik NR6

19.6 KBPobierz

Załącznik NR7

24 KBPobierz

Załącznik NR8

18.8 KBPobierz

Załącznik NR9

67 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu

347 KBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

173 KBPobierz

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lepino, Gmina

165 KBPobierz