Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.

UCHWAŁA NR PROJEKT

Rady Gminy Sławoborze

z dnia ………………………..

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. art. 86 ust.1, art. 165,art.166a, art.184, art.188 ust.2 oraz art.195 ust. 2 i art.198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104; zm.: Dz. U. nr 169, poz. 1420) Rada Gminy Sławoborze, uchwala się co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ………………. 11 274 010 zł

z tego:

1) dochody bieżące ……………………………………………………………… 11 024 475 zł,

2) dochody majątkowe …………………………………………………………... 249 535 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ………………. 11 245 426 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany nadwyżkę budżetu w wysokości …………………….…… 28 584 zł,

która przeznaczona zostanie na:

1) spłatę kredytu w kwocie………………………………………………………..… 28 584 zł,

§ 4. Ustala się: przychody budżetu w wysokości ……………………………………. 634 416 zł

rozchody budżetu w wysokości ………………………………….. 663 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości ………………………..…… 1 500 zł,

z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. Nr 89,poz.590)

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2008 – 2013 w wysokości ……………………….… 9 479 016 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 1. wydatki inwestycyjne gminy w 2009 r. …………………………………….. 565 265 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4a

 1. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA, EOG) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości ……………………………………………….……………… 4 361 219 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4b.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości …………………………………..………… 57 225 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

oraz wydatki w wysokości ……………………………………………………..…. 57 225 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania proble -

mów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości ……………………..…. 2 138 995 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w wysokości :

przychody……………………………………………………………….……… 10 200 zł

wydatki ……………………………………………….……………..…..…….. 30 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poży-

czek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty ……….….… 150 000 zł

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty ………….………..…0 zł

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ……………. 663 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

  1. inwestycyjne w latach 2008 – 2013, ujęte w załączniku nr 4 uchwały.

  2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA, EOG) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ujętych w załączniku nr 4a.

 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działu kierownikom jednostek organizacyjnych.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarządzenie nr 33/2008

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 15 listopada 2008 r.

 

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2009 r.

 

 

 

 

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 259 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2009 r. wraz z

objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu oraz informacją o stanie mienia komunal-

nego, w celu rozpatrzenia i uchwalenia.

 1. Projekt budżetu jest podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy do czasu uchwalenia budżetu na 2009 rok.

 2. Przesyła się Projekt Budżetu Gminy Sławoborze na 2009 r. wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu oraz informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O J E K T

 

B U D Ż E TU

 

GMINY SŁAWOBORZE

 

NA 2009 ROK

 

 

 

 

Sławoborze, 15 listopada 2008 r.


Uchwała Nr. XC/313/Z/2008Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2008 roku w przedmiocie wydania prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2009 r. prognozy długu publicznego Gminy Sławoborze.

1.2 MBPobierz

Załącznik do projektu budżetu Nr 4,4a

43 KBPobierz

Wydatki na zadania zlecone w 2009 r.

26 KBPobierz

Wydatki na 2008 - 2009 kalkulacja

404 KBPobierz

Wydatki inwestycyjne gminy w 2009 r.

25 KBPobierz

Wydatki gminy na 2009

44 KBPobierz

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2013

34 KBPobierz

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

21 KBPobierz

Przychody i koszty GFOŚiGW w 2009 r.

23 KBPobierz

ProgProfRozwProblAlkoh 2009 WYDATKI

25 KBPobierz

ProgProfRozwProblAlkoh 2009 Dochody

22 KBPobierz

Prognoza długu 2008-2016

54 KBPobierz

Limity wydatków na programy operacyjne w 2009 i kolejnych

27 KBPobierz

Dochody kalkulacja 2008 - 2009

170 KBPobierz

Dochody gminy na 2009

45 KBPobierz

Dochody dot zadań zleconych na 2009

26 KBPobierz

INFORMACJA o stanie mienia gminy

45 KBPobierz

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

245 KBPobierz

Spis treści

28 KBPobierz