Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE za I półrocze 2008 r.ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W TRAKCIE WYKONANIA BUDŻETU w I półroczu 2008 R.

52 KBPobierz

STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W DOCHODACH BUDŻETU GMINY wg stanu na 30.06.2008 r.

31 KBPobierz

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2008 r.

112 KBPobierz

INFORMACJAz wykonania budżetu GOPS w Sławoborzu za I półrocze 2008 rok

152 KBPobierz

Dochody bieżące

66 KBPobierz

WYKONANIE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY SŁAWOBORZE W I PÓŁROCZU 2008

33 KBPobierz

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

23 KBPobierz

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2008 R.

25 KBPobierz

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU W I PÓŁROCZU 2008 R.

22 KBPobierz

Informacja opisowa z wykonania wydatków w związku z realizacją GPPiRPUoPPwR w I półroczu 2008 r.

35 KBPobierz

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2008 R.

28 KBPobierz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZEza I półrocze 2008 r.

812 KBPobierz