Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Sławoborze.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/140/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sławoborze.

49 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/139/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

69 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/138/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2016-2022.

262 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/137/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2016 rok.

264 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2017-2022.

429 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/135/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2017.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/134/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Sławoborze do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Świdwińskiego.

53 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/133/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kweitnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 roku.

486 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/132/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Sławoborze.

269 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/131/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku dokonania dopłaty różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

120 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/130/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na Cmentarzach Komunalnych w Sławoborzu i Powalicach.

94 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/129/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/270/14 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania.

116 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/128/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2016-2022.

467 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/127/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2016 rok.

336 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/126/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławoborze.

275 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/125/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

115 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/124/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarski Niskoemisyjnej dla Gminy Sławoborze.

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/123/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 września 2016 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

37 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/122/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 września 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na Cmentarzu Komunalnych w Sławoborzu i w Powalicach.

102 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/121/16 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

67 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/120/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2016 rok.

263 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XX/118/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 09 sierpnia 2016 roku w sprawie przyznania wicedyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych prowadzonego przez Gminę Sławoborze zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2016/2017.

57 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XX/117/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2016 rok.

216 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

60 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sławoborze.

123 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie Gminy Sławoborze.

65 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

61 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

81 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sławoborze.

226 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławoborze.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zawarcia przez gminę Sławoborze porozumienia z powiatem Świdwińskim dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez powiat świdwiński przedszkola specjalnego.

51 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/108/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych do Zasobu Gminy Sławoborze.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/107/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych do Zasobu Gminy Sławoborze.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/106/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2016-2022.

415 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/105/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2016 rok.

426 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/104/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2015 rok.

49 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVIII/103/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2015 rok.

32 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVII/102/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2016-2022.

494 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVI/101/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu świdwińskiego.

383 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVI/100/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

165 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sławoborze na lata 2016-2021.

585 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/98/16 Rady Gminy Sławoborze z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo – Gminnego Powiatu Świdwińskiego.

422 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/97/16 Rady Gminy Sławoborze z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr X/66/15 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 października 2015 roku.

67 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Sławoborze z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz w budżecie gminy na rok 2017.

70 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/95/16 Rady Gminy Sławoborze z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2016 r.

215 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/94/16 Rady Gminy Sławoborze z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

54 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/93/16 Rady Gminy Sławoborze z dnia 18.03.2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drogi stanowiącej mienie komunalne Gminy Sławoborze do Nadleśnictwa Gościno.

46 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Gminy Sławoborze z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sławoborze.

338 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/91/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofia Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sławoborze na lata 2016 – 2020.

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/90/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sławoborze na 2016 rok.

283 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/89/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sławoborze na 2016 rok.

74 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/88/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych do Zasobu gminy Sławoborze.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/87/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych do Zasobu gminy Sławoborze.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/86/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sławoborze.

120 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/85/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze.

137 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/84/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne.

222 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/83/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu narkomanii w gminie Sławoborze na 2016r.

713 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/82/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sławoborze na 2016r.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/81/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Sławoborze na lata 2016 – 2018.

590 KBPobierzPodgląd pliku