Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2015 rok.

438 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.

30 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

33 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 60/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

36 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 59/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności (zwrotu wydatków) z tytułu udostępniania świetlic wiejskich i Domu Kultury w Sławoborzu.

225 KBPobierz

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędy Gminy w Sławoborzu.

33 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 57/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 10.12.2015 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczej do biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

42 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 10.12.2015 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczej do biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

40 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 55 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 7.12.2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016.

58 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

420 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami , o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

77 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie: udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sławoborze w zakresie przystąpienia do realizacji projektu pod tytułem „Edukacja – reakcja – aktywizacja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włącznie społeczne, Działania 7.1 Programy na rzeczy integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

59 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

510 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 29 października 2015 roku w sprawie pierwokupu.

35 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr49/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 21 października 2015 roku w sprawie poszerzenia składu stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę, najem i rokowań nieruchomości stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Sławoborze.

35 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 48/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale użytkowe najmowane przez Telekomunikacje Polską S.A. - Orange Polska S.A. i Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie.

30 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 47/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 19 października 2015 r. w sprawie pierwokupu.

33 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 46A/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

43 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 45A/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2016 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2022.

338 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 45/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

442 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 44/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 18.09.2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Sławoborzu do prowadzenia spraw związanych z przyznaniem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

22 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 43/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 10 września 2015 roku w sprawie opracowania „Mapy aktywności społecznej” Gminy Sławoborze, wraz z procedurą jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania.

420 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 42/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 1.09.2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Sławoborzu do przyznawania Karty Dużej Rodziny.

26 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 41/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

553 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 40/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławoborze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.

39 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 24.08.2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu dochodów mieszkaniowych.

27 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 38/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 24.08.2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

29 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 37/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 24.08.2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

37 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 36/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławoborzu dla Osób Wykazujących Inne Przewlekłe Zaburzenia Czynności Psychicznych – TYP C.

560 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 35/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

47 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia terminu składnia wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2015”.

45 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum.

119 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 32A/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Sławoborze.

581 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 32/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie: Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

338 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 31/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

359 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 30/215 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji uprawnionej do wejścia do lokalu opuszczonego przez najemcę.

36 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 29/215 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Sławoborzu.

72 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

360 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia .20.05.2015 w sprawie powołania i Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu.

131 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 26 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 19 maja 2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Mysłowicach oraz uzupełniania składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Mysłowicach powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Sławoborze głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 10 maja 2015 roku.

48 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 25 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 19 maja 2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sławoborzu oraz uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Sławoborzu powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Sławoborze głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

47 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 24a/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 19 maja 2015r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z zasad odpłatności ( zwrotu wydatków) z tytułu udostępnienia świetlic wiejskich i Domu Kultury w Sławoborzu.

156 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 07 maja 2015 roku. w sprawie wprowadzenia procedury archiwizacji, gromadzenia i udostępnienia dokumentacji dotyczącej realizacji projektu p.n.: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” w Urzędzie Gminy Sławoborze.

149 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 23/215 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 04 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

45 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 21/215 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sławoborzu powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Sławoborze głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

35 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych.

54 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie pierwokupu.

33 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 17A/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

57 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławoborze na 2014 rok.

38 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Sławoborzu.

77 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 15/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Sławoborze.

67 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 02 lutego 2015 r. w sprawie powołania i Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu.

128 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad udostępniania lokali/pomieszczeń będących w zasobach Gminy Sławoborze dla organizacji pozarządowych.

225 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad udostępniania infrastruktury będącej w zasobach Gminy Sławoborze dla organizacji pozarządowych.

246 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury zlecenia zadań publicznych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

309 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 10a/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 02 luty 2015 roku. w sprawie ustalenia procedury zawierania umów, regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, udzielania zamówień publicznych oraz finansowania w ramach projektu p.n.: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZmiGDP oraz gmin sąsiednich”, umowa nr POIiŚ.02.01.00-00-035/13-00.

0.9 MBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie procedury przyznania patronatu Wójta Gminy Sławoborze.

265 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 9B/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015.

61 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 9A/15 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie poręczenia przez Gminę Sławoborze zobowiązania zaciągniętego przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego.

34 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 9/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Sławoborze na 2015 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych.

1.8 MBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 8a/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3a/2013 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 04 stycznia 2013 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Sławoborzu zasad ewidencji, kontroli, obiegu i przechowywania dokumentów związanych z realizacja projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

305 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 8/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zasad organizowania podróży służbowych na terenie kraju oraz ustalenia zasad korzystania z prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy w Sławoborzu i kierowników jednostek organizacyjnych.

228 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 7a/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2a/2014 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Sławoborzu zasad ewidencji księgowej dla projektu pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich.”.

94 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 7/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia decyzji administracyjnych.

30 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Sławoborzu do przyznawania Karty.

24 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 5/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz w tych sprawach decyzji.

39 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

26 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

25 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych.

29 KBPobierz

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 02 stycznia 2015 roku dotyczące udzielenia pełnomocnictw Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Sławoborzu.

32 KBPobierz