Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 roku zmieniają się zasady składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie w danym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286, ze zmianami) :

 

- złożenia do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – art. 11¹ ust. 4,

- w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku - art. 11¹ ust. 7.

 

Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu.

 

Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady ulegają zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie, a mianowicie:

 

A. przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu ( czyli od upływu 31 stycznia danego roku ), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

 

Np. przedsiębiorca posiadający w danym punkcie zezwolenia na trzy rodzaje napojów

alkoholowych tj:

             -  do 4,5 % zawartości alkoholu (oraz piwo),

             -  od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

             -  powyżej 18% zawartości alkoholu,

 

który nie złoży do 31 stycznia 2016 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenie najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

     -  30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz

        piwo) – tzn. 157,50 zł

     -  30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do

        18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł

     -  30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu,

        tzn. 630,0 zł.

 

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

 

B. przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

 

Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 11¹ ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.

Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 11¹ ust. 5.

 

Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:

- do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),

- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- powyżej 18% alkoholu

który nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń, i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:

- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz

  piwo) – tzn. 157,50

- 30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do

  18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł

- 30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu,

  tzn. 630,0 zł.

 

W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana w sposób określony w art. 11¹ ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:

 

1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

 

Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w 2015 roku ustawowe progi określone w art. 11¹ ust. 5, nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30 % podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.

 

Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.

 

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.