Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXIV/142/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławoborze.

44 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/143/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

194 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/144/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/19/15 Rady Gminy Sławoborze z dnia 26.02.2015 r.

315 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/145/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sławoborze na 2017 rok.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/146/17 Rady Gminy Sławoborze z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sławoborze.

301 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/147/17 Rady Gminy Sławoborze z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie stanowienia pomnika przyrody.

85 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/148/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sławoborze na 2017 rok.

86 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/149/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sławoborze na 2017 rok.

247 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV/150/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sławoborze na 2017 rok.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/151/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na rok 2017.

292 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/152/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2017 rok.

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/153/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/154/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji.

704 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/155/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2018 rok.

151 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/156/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

360 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/157/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/158/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sławoborze do nowego ustroju szkolnego.

724 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/159/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

538 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/160/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie ewidencyjnym Sławoborze.

400 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVI/161/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych do Zasobu Gminy Sławoborze.

360 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/162/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2017r.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/163/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Sławoborze jednostkach oświatowych.

468 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/164/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie przyznania wicedyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu prowadzonego przez Gminę Sławoborze zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018.

483 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/165/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławoborze.

21 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/166/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wykładni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalina, zabudowa przemysłu, składu i usług, w tym uciążliwych”.

809 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/167/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sławoborze do realizacji projektu.

198 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/168/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2016 rok.

131 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/169/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2016 rok.

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/170/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2017 rok.

690 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/171/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/166/17 Rady Gminy Sławoborze z dnia 23 maja 2017 roku, w sprawie wykładni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalina, zabudowa przemysłu, składów i usług, w tym uciążliwych".

149 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/172/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2017 rok.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/173/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomiści od Agencji Nieruchomości Rolnych do Zasobu Gminy Sławoborze.

175 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/174/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji.

308 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/175/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2017 rok.

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/176/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2017 - 2022.

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/177/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

324 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/178/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażania zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych

221 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/179/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej Gminny

185 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/180/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia o utworzeniu Świdwińskiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii

250 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/181/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 11 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Sławoborze.

690 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/182/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/183/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławoborze.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/184/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2017 rok.

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/185/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/270/14 Rady Gminy Sławoborze z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

535 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/186/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Sławoborzu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Sławoborzu.

250 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/187/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

190 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/188/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/159/17 Rady Gminy Sławoborze z dnia 20 marca 2017 roku.

231 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/189/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/190/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sławoborze do Stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej z siedzibą w Świdwinie.

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/191/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2018.

5.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/192/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2018 – 2022.

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/193/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2017 rok.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/194/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławoborze.

4.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/195/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

496 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/196/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.

207 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/197/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2017 roku o zmianie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Sławoborze z dnia 14.07.2005 roku nr XXIX/167/2005.

185 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/198/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

212 KBPobierzPodgląd pliku