Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Nowości w rolnictwie

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Inne

Petycje

Uchwała Nr XXIV/142/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławoborze.

44 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/143/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

194 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/144/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/19/15 Rady Gminy Sławoborze z dnia 26.02.2015 r.

315 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/145/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sławoborze na 2017 rok.

1.3 MBPobierz

Uchwała Nr XXV/146/17 Rady Gminy Sławoborze z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sławoborze.

301 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/147/17 Rady Gminy Sławoborze z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie stanowienia pomnika przyrody.

85 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/148/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sławoborze na 2017 rok.

86 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/149/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sławoborze na 2017 rok.

247 KBPobierz

Uchwała Nr XXV/150/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sławoborze na 2017 rok.

1.3 MBPobierz

Uchwała Nr XXVI/151/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na rok 2017.

292 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/152/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2017 rok.

2.1 MBPobierz

Uchwała Nr XXVI/153/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze.

1.8 MBPobierz

Uchwała Nr XXVI/154/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji.

704 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/155/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2018 rok.

151 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/156/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

360 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/157/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

2.0 MBPobierz

Uchwała Nr XXVI/158/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sławoborze do nowego ustroju szkolnego.

724 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/159/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

538 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/160/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie ewidencyjnym Sławoborze.

400 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/161/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych do Zasobu Gminy Sławoborze.

360 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/162/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2017r.

1.1 MBPobierz

Uchwała Nr XXVII/163/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Sławoborze jednostkach oświatowych.

468 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/164/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie przyznania wicedyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu prowadzonego przez Gminę Sławoborze zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018.

483 KBPobierz

Uchwała Nr XXVII/165/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sławoborze.

21 MBPobierz

Uchwała Nr XXVII/166/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wykładni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalina, zabudowa przemysłu, składu i usług, w tym uciążliwych”.

809 KBPobierz

Uchwała Nr XXVIII/167/17 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sławoborze do realizacji projektu.

198 KBPobierz