Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Ogłoszenie o zamówieniu.

3.5 MBPobierz

SIWZ

481 KBPobierz

Załącznik nr 1 – formularz oferty

138 KBPobierz

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

128 KBPobierz

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

125 KBPobierz

Załącznik nr 4 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej

122 KBPobierz

Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych

126 KBPobierz

Załącznik nr 6 - wykaz osób

122 KBPobierz

Załącznik nr 7 - wzór umowy

32 KBPobierz

Załącznik nr 8 - przedmiar robót

551 KBPobierz

Załącznik nr 9 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- branża drogowa

101 KBPobierz

Załącznik nr 9a - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót-roboty sanitarnej

32 KBPobierz

Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa - budowa drogi

5.1 MBPobierz

Opis techniczny

169 KBPobierz

Zmiana Ogłoszenia

153 KBPobierz

Pytania i odpowiedzi 1

289 KBPobierz

Dodatkowe rysunki 1

3.6 MBPobierz

Otwarcie kopert

220 KBPobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

353 KBPobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

738 KBPobierz