Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2 MBPobierz

SIWZ

327 KBPobierz

Załącznik nr 1 – formularz oferty

138 KBPobierz

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

128 KBPobierz

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

125 KBPobierz

Załącznik nr 4 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej

122 KBPobierz

Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych

126 KBPobierz

Załącznik nr 6 - wykaz osób

122 KBPobierz

Załącznik nr 7 - wzór umowy

33 KBPobierz

Załącznik nr 8 - przedmiar robót

457 KBPobierz

Załącznik nr 9 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- branża drogowa

89 KBPobierz

Opis techniczny

17.4 KBPobierz

Opis techniczny - załączniki

16.9 MBPobierz

Pytania i odpowiedzi 1

169 KBPobierz

Zmiana ogłoszenia

293 KBPobierz

SIWZ po zmianie ogłoszenia

327 KBPobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

360 KBPobierz