Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXV/199/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Sławoborze na lata 2017-2023.

21 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/200/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sławoborze na 2018 rok.

4.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/201/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sławoborze na 2018 rok.

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/202/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Sławoborze.

649 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/203/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2018 rok.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/204/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sławoborze.

224 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/205/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, nieruchomości niezabudowanych stanowiących Gminny Zasów Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

198 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/206/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, nieruchomości niezabudowanych stanowiących Gminny Zasów Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

181 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/207/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do Zasobu Gminy Sławoborze.

168 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/208/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sławoborze.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/209/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sławoborze na rok 2018.

413 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/210/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Sławoborze na 2018 rok.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/211/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/212/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Sławoborze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

683 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/213/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Sławoborze na stałe obwody głosowania.

472 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/214/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2018 r.

489 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/215/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sławoborze na lata 2018 - 2024.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/216/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji.

700 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/217/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2019 rok.

271 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/218/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

309 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVIII/219/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/214/18 Rady Gminy Sławoborze z dnia 23 marca 2018 r.

154 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVIII/220/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na rok 2018.

168 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVIII/221/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/214/18 Rady Gminy Sławoborze z dnia 23 marca 2018 r.

297 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/222/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie odnowienia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Sławoborze a Gminą Loiching w Niemczech.

180 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/223/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg do dróg gminnych na terenie Gminy Sławoborze.

182 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Sławoborzu.

151 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr II/2/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących rady Gminy Sławoborze.

153 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

154 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

154 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Sławoborze.

229 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sławoborze.

226 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2018r.

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rąbino oraz Miastem i Gminą Połczyn Zdrój w zakresie zasad kierowania i świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławoborzu na rzecz mieszkańców Gminy Rąbino i Miasta i Gminy Połczyn Zdrój.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powierzenia reprezentowania gminy Sławoborze na Zgromadzeniach Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

161 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej Gminny Zasów Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

179 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Sławoborze na lata 2019-2021.

4.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

307 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola na lata 2019-2023".

423 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2018r.

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

361 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXXIII/185/13 z dnia 06.06.2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sławoborza.

171 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr XXX/173/13 z dnia 25.03.2013r. w zakresie ustalenia nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych.

257 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/20/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2019.

6.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/21/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2019-2024.

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2018r.

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/23/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

280 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/24/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Sławoborze na 2019r.

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/25/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sławoborze na 2019r.

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sławoborze na 2019 rok.

387 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/27/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

206 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/28/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/173/13 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 25.03.2013r. w zakresie ustalenia nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych

273 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IV/29/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/116/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 06.07.2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sławoborza.

192 KBPobierzPodgląd pliku