Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Ogłoszenie o zamówieniu

4.1 MBPobierz

SIWZ

58 KBPobierz

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - opis

531 KBPobierz

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - rysunki

4.2 MBPobierz

Załącznik nr 2 – Oferta

16.3 KBPobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

14.7 KBPobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

15.2 KBPobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór

13.1 KBPobierz

Załącznik nr 6 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

13.9 KBPobierz

Załącznik nr 7 - wykaz wykonanych robót budowlanych

211 KBPobierz

Załącznik nr 8 – Umowa (projekt)

43 KBPobierz

Nowe Ślepce, profil podłużny, plan orientacyjny

5.3 MBPobierz

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.6 MBPobierz

Pytania i odpowiedzi 1

748 KBPobierz

Pytania i odpowiedzi 2

159 KBPobierz

Zmieniony załącznik nr 8 – Umowa (projekt)

3.2 MBPobierz

Oferenci - otwarcie ofert

240 KBPobierz

Oferenci - otwarcie ofert - wersja poprawiona

240 KBPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty

390 KBPobierz