Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr V/30/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 r.

1.0 MBPobierz

Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. Odział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

662 KBPobierz

Uchwała Nr V/32/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia intencji współdziałania przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze"

293 KBPobierz

Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasów Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze

185 KBPobierz

Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Spółdzielni Eksploatacyjnej "Czołówka" w Sławoborzu.

163 KBPobierz

Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Sławoborze

145 KBPobierz

Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Sławoborze na 2019 rok

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 rok

1.5 MBPobierz

Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2019 - 2024

2.1 MBPobierz

Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2020 rok

237 KBPobierz

Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sławoborze

1.4 MBPobierz

Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej Gminny Zasów Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze

181 KBPobierz

Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasów Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze

194 KBPobierz

Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości

202 KBPobierz

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Sławoborze

396 KBPobierz

Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Międzyrzecze

158 KBPobierz

Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Słowenkowo

156 KBPobierz

Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sławoborze porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych

1.2 MBPobierz

Uchwała Nr VII/48/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 rok

853 KBPobierz

Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości od Pana Mirosława Kamińskiego

151 KBPobierz

Uchwała Nr VII/50/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasów Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze

184 KBPobierz

Uchwała Nr VIII /51/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 rok

1.2 MBPobierz

Uchwała Nr VIII /52/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sławoborzu

2.0 MBPobierz

Uchwała Nr VIII /53/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

265 KBPobierz

Uchwała Nr VIII /54/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok

325 KBPobierz

Uchwała Nr VIII /55/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/67/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 listopada 2011 roku

210 KBPobierz

Uchwała Nr VIII /56/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do Zasobu Gminy Sławoborze

171 KBPobierz

Uchwała Nr IX /57/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 5 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę nr XX/100/12 z dnia 28 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

232 KBPobierz

Uchwała Nr X /58/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sławoborze wotum zaufania

117 KBPobierz

Uchwała Nr X /59/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2018 rok

139 KBPobierz

Uchwała Nr X /60/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sławoborze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

208 KBPobierz

Uchwała Nr X /61/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

237 KBPobierz

Uchwała Nr X /62/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019 rok

1.2 MBPobierz

Uchwała Nr X /63/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2019 - 2024

1.7 MBPobierz

Uchwała Nr X /64/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgodny na dokonanie zmiany nieruchomości

208 KBPobierz

Uchwała Nr X /65/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanych stanowiący Gminny Zasów Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze

445 KBPobierz

Uchwała Nr X /66/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

183 KBPobierz

Uchwała Nr XI/67/19 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2019r.

0.9 MBPobierz