Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Sławoborze na 2020 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych

6.2 MBPobierz

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

581 KBPobierz

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku 2020/2021 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze

695 KBPobierz

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo, na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Sławoborze

1.2 MBPobierz

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Sławoborzu

330 KBPobierz

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

1.2 MBPobierz

Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Sławoborze

290 KBPobierz

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławoborze, zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Słowieńsko, przeznaczonej do oddania w drodze darowizny na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sławoborzu, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego nr 1 stanowiącego świetlicę wiejską, jako realizacja roszczenia wynikającego z art.51 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku(t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2204 z póżn. Zm.)

249 KBPobierz

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie pierwokupu

170 KBPobierz

Zarządzenie Nr 9A/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2.0 MBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie pierwokupu

178 KBPobierz

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ograniczonego dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy w Sławoborzu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

319 KBPobierz

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2019 rok

173 KBPobierz

Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 marca 2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

1.3 MBPobierz

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

210 KBPobierz

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie pierwokupu

168 KBPobierz

Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

1.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy Sławoborze zasad ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn.: 1) ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego’’.

499 KBPobierz

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Sławoborze

206 KBPobierz

Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 maja 2020 w sprawie pierwokupu.

211 KBPobierz

Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

0.9 MBPobierz

Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 29 maja 2020 w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy w Sławoborzu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

275 KBPobierz

Zarządzenie Nr 22a/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

687 KBPobierz

Zarządzenie Nr 22b/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy Sławoborze zasad ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn.: 1) ,, Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej’’.

489 KBPobierz

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie pierwokupu

206 KBPobierz

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

194 KBPobierz

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

278 KBPobierz

Zarządzenie Nr 25a/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Sławoborze nr 22a/2020 z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

132 KBPobierz

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie pierwokupu

250 KBPobierz

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie pierwokupu

195 KBPobierz

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Sławoborze

209 KBPobierz

Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

261 KBPobierz

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na terenie Gminy Sławoborze

233 KBPobierz

Zarządzenie Nr 30a/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

1.0 MBPobierz

Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na terenie Gminy Sławoborze

226 KBPobierz

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok

761 KBPobierz

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy boisku sportowemu w miejscowości Sławoborze

121 KBPobierz

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu

1.3 MBPobierz

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2011 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 12.05.2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę mienia komunalnego

222 KBPobierz

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

189 KBPobierz

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Sławoborzu

284 KBPobierz

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo, na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami, gospodarki komunalnej i aktywizacji zawodowej w Urzędzie Gminy w Sławoborzu

221 KBPobierz

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sławoborze

9.0 MBPobierz

Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sławoborze

167 KBPobierz

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie gminy Sławoborze

354 KBPobierz

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami, mienia komunalnego, rolnictwa i wycinki drzew w Urzędzie Gminy Sławoborze

217 KBPobierz

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. - „ Wyprawka szkolna”

181 KBPobierz

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławoborze oraz informacji kształtowani się wieloletniej prognozy finansowej z I półrocze 2020 roku

187 KBPobierz

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

157 KBPobierz

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu na terenie Gminy Sławoborze

299 KBPobierz