Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr U/XVIII/109/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 lutego 2020 roku w zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2020 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XVIII/110/2020 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XVIII/111/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sławoborze

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XVIII/112/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece w Sławoborzu lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem 7327/10000 części nieruchomości gruntowej.

273 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XVIII/113/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze.

191 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XVIII/114/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia w sprawie zmiany uchwały nr III/14/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku.

204 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XIX/115/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2020 r

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XIX/116/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2021 rok

128 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XIX/117/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Kołobrzegu

320 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XIX/118/20 Rady Gminy Sławoborze z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2020 rok

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXI/119/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2020 rok

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXI/120/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2020 – 2024

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXI/121/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sławoborze na rok szkolny 2020/2021

160 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXI/122/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

177 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXI/123/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej w Gminnym Zasobie Nieruchomości Gminy Sławoborze

189 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXII/124/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Sławoborze wotum zaufania

125 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXII/125/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2019 rok

142 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXII/126/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sławoborze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

214 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXII/127/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/91/19 Rady Gminy Sławoborze z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości

242 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXII/128/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 06 sierpnia 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Sławoborzu

363 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXIII/129/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2020 r.

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXIII/130/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2020 - 2024

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXIII/131/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących Gminny Zasów Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze

184 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXIII/132/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze

223 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXIV/133/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 października 2020 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie

527 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXIV/134/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2020 r.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXIV/135/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 20 października 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2020 – 2024

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXV/136/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2020 rok

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXV/137/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2020 - 2024

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXV/138/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

458 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXV/139/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławoborze

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXV/140/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

240 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXV/141/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych| będących w posiadaniu „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. na lata 2021- 2027

173 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXV/142/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXV/143/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXV/144/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Sławoborze do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego Powiatu Świdwińskiego

151 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXV/145/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdwińskiemu

347 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXV/146/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2020r.

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXV/147/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2020 - 2024

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXVII/1/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na rok 2021

5.5 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXVII/149/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze na lata 2021 - 2024

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXVII/150/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2020 rok

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXVII/1/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia diet dla sołtysów Gminy Sławoborze

273 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXVII/152/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Sławoborze

333 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXVII/153/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sławoborze na lata 2021 - 2025

4.7 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXVII/154/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sławoborze na 2021 rok

5.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXVII/155/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Sławoborze na 2021 rok

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXVII/156/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sławoborze na 2021 rok

368 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXVII/157/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Sławoborze na 2021 rok

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXVII/158/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwale Nr XXV/139/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławoborze

157 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXVII/159/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

187 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr U/XXVII/160/20 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

215 KBPobierzPodgląd pliku