Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Wynajmowanie lokali

W Y N A J M O W A N I E      L O K A L I

Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy

zostały ustalone uchwałą Rady Gminy w Sławoborzu Nr XVII/94/2008 z dnia 4 marca 2008 r.

1.Osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu składają w sekretariacie urzędu wniosek o

             wynajęcie lokalu na druku stanowiącym Załącznik Nr 3 do uchwały.

2.Wniosek podlega wstępnej analizie i ustaleniu, czy wnioskodawca spełnia warunki do

             zawarcia umowy o najem lokalu.

3.Wniosek osoby spełniającej warunki do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

             zostaje zakwalifikowany odpowiednio według Regulaminu kwalifikowania wniosków

             stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały.

       4.  Wniosek osoby spełniającej warunki do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

             zostaje zakwalifikowany odpowiednio według Regulaminu kwalifikowania wniosków

             stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały.

O kolejności umieszczenia na liście nazwiska osoby ubiegającej się o najem lokalu decyduje

ilość punktów wynikająca z przeprowadzonej kwalifikacji wniosku. Tak ustalone listy osób,

raz na dwa lata, będą podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy. W przypadku uzyskania wolnego lokalu należącego do zasobu gminy,

wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich umieszczenia na liście.

Załącznik nr 3

87 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2

74 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1

74 KBPobierzPodgląd pliku