Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINY SLAWOBORZE

   

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GMINY SLAWOBORZE

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Sławoborzu, ul. Kolejowa 8, gospodarka nieruchomościami, pokój 10, tel. 094 36 47 474.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek (druki dostępne pod nw. adresem lub na stronie internetowej : ug.slawoborze.bip.pl .

Podmioty uprawnione do nabycia prawa własności nieruchomości w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Obecnie obowiązująca ustawa o przekształceniu, po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 28 lipca 2011r. o zmianie ustawy o gospodarc nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw nie ogranicza dopuszczalności przekształcenia prawa użytkownika wieczystego we własność tylko dla osób fizycznych, jak czyniono to w uprzednio obowiązujących ustawach: z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomościami. W ustawie z dnia 29 lipca 2005r. rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność o osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe. Podmiotami uprawnionymi do żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. są:

a) osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości w dniu 13 października 2005r.,

b) osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r.,

c) osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279),

d) osoby fizyczne, których udział w nieruchomości wspólnej związanej z odrębną własnością lokalu obejmował na dzień 13 października 2005r. prawo użytkowania wieczystego,

e) osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób fizycznych i osób prawnych, które były użytkownikami wieczystymi nieruchomości w dniu 13 października 2005r.,

f) osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi w dniu 13 października 2005r., które to osoby uzyskały użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r., albo uzyskały użytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,

g) Osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób fizycznych i osób prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej związanej z odrębną własnością lokalu obejmował na dzień 13 października 2005r. prawo użytkownika wieczystego,

h) osoby fizyczne będące następcami prawnymi spółdzielni mieszkaniowej będących właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży w dniu 13 października 2005r.,

i) osoby fizyczne, które uzyskały użytkowanie wieczyste lub udział w takim prawie na podstawie art. 7 dekrety z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy po dniu 13 października 2005r.,

j) osoby fizyczne, które udział w prawie użytkownika wieczystego w nieruchomości wspólnej związany z własnością lokalu uzyskany został po dniu 13 października 2005r.,

k) osoby prawne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości w dniu 13 października 2005r.,

l) osoby prawne, których udział w nieruchomości wspólnej związanej z odrębną własnością lokalu mieszkalnego obejmował na dzień 13 października 2005r. prawo użytkownika wieczystego,

m) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży w dniu 13 października 2005r.,

n) osoby prawne będące następcami prawnymi osób fizycznych i osób prawnych, które były użytkownikami wieczystymi nieruchomości w dniu 13 października2005r.,

o) osoby prawne będące następcami prawnymi osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi w dniu 13 października 2005r., które to osoby fizyczne uzyskały użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r., albo uzyskały użytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,

p) osoby prawne będące następcami prawnymi osób fizycznych i osób prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmował na dzień 13 października 2005r. prawo użytkownika wieczystego,

r) osoby prawne będące następcami prawnymi spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży w dniu 13 października 2005r.,

s) osoby prawne, które udział w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej związany z własnością lokalu uzyskały po dniu 13 października 2005r.

Wymienione podmioty są uprawnione do przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności zarówno wtedy, gdy są jedynymi podmiotami przekształcanego prawa, tj. gdy ich udział w tym prawie wynosi 100%, jak i wtedy, gdy prawo to przysługuje im tylko w udziale. Przekształceniu nie ulega jednak udział w prawie użytkownika wieczystego, lecz całość tego prawa, tj. wszystkie udziały w tym prawie. A zatem przekształcenie może nastąpić tylko wtedy, gdy wszyscy współużytkownicy wieczyści są uprawnieni do przekształcenia.

Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności może nastąpić tylko wtedy, gdy o takie przekształcenie występują podmioty do tego uprawnione i prawo użytkownika wieczystego przysługuje im w dniu wnioskowania o przekształcenie i jednocześnie w dniu orzekania o przekształceniu. Osoba nieuprawniona w dniu wnioskowania o przekształcenie nie może bowiem skutecznie wnioskować o przekształcenie. Natomiast osoba nieuprawniona do przekształcenia w dniu orzekania o przekształceniu nie może uzyskać prawa własności, które nie jest jej należne. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może więc uzyskać tylko taki użytkownik wieczysty, który został do tego uprawniony w art. 1 ustawy o przekształcaniu i jednocześnie pozostaje użytkownikiem wieczystym w dniu wnioskowania o przekształcenie raz w dniu orzekania o przekształceniu. Nieprzysługiwanie prawa użytkownika wieczystego w dniu wnioskowania o przekształcenie wyklucza bowiem skuteczność takiego wnioskowania. Natomiast nieprzysługiwanie prawa użytkowania wieczystego w dniu orzekania o przekształceniu wyklucza dopuszczalność takiego orzekania, skoro nie można orzec o przekształceniu nieprzysługującego prawa.

2. Oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej ( z ostatnich 3 miesięcy ).

3. Odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego

( potwierdzony za zgodność z oryginałem ).

4. Aktualny wypis z rejestru gruntów.

Opłaty

Wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sławoborzu,

ul. Kolejowa 8 : 81858100040006724720000001. Dowód uiszczenia opłaty

skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiony jest poprzez wydanie

decyzji administracyjnej sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności nieruchomości ; prawo użytkowania wieczystego przekształca

się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym decyzja stała się

ostateczna. Prawomocna decyzja stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej ;

w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiony poprzez

wydanie decyzji administracyjnej o odmowie lub umorzeniu postępowania

w sprawie ; terminy załatwienia sprawy określają przepisy Kodeksu postępowania

administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności nieruchomości ( Dz.U. Nr 175 z 2005r., poz. 1459 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego

Kolegium Odwoławczego w Koszalinie terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gmin by Sławoborze.

Inne informacje

1. Przepisy ww ustawy stosuje się również do osób fizycznych i prawnych będących

właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo

użytkowania wieczystego, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po

01.01.2008r. tj. po dniu wejścia w życie ustawy.

2. W przypadku współużytkownika wieczystego wniosek o przekształcenie prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości winni złożyć wszyscy

współużytkownicy wieczyści danej nieruchomości.

3. Prawo do nieodpłatnego przekształcenia przysługuje użytkownikom wieczystym i

ich następcom prawnym, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste

w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu

Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r.

4. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego

w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia

dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia ustaloną przy

zastosowaniu odpowiednio przepisów art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603

z późn. Zm. ). Od ww. opłaty udziela się bonifikaty w wysokości określonej

w Uchwale Nr XIX/96/2012 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/82/12 z dnia 09 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

5. Do spraw wszczętych na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997r. o

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności ( Dz. U. Nr 120 z 2001r. poz. 1299) z późn. zm. i

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności nieruchomości i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje

się przepisy ww. ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 191 z 18 października 2007r. poz. 1371).

Uzasadnienie

Z dniem 01.01.2008r.weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z dnia 12.09.2005r. ) dające możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osobom fizycznym i prawnym, w tym spółdzielniom mieszkaniowym, będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.Za wyjątkiem przypadków wymienionych w ustawie nabycie jest odpłatne, a zasady tej odpłatności wynikają odpowiednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Na poczet ceny zalicza się więc kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego danej nieruchomości, ustaloną każdorazowo przez rzeczoznawcę majątkowego według stanu na dzień przekształcenia. Od tak ustalonej opłaty właściwy organ może udzielić, za zgodą rady, bonifikaty, jeżeli nieruchomość zabudowana jest lokalem mieszkalnym, garażem lub przeznaczona jest na cele budownictwa mieszkaniowego, garaże lub jest to nieruchomość rolna. Osoby nabywające nieruchomość w drodze decyzji administracyjnej prawo własności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. ze zm. nie będą ponosiły dodatkowych kosztów związanych z podatkiem VAT oraz zawarciem aktu notarialnego.


 


Uchwała Nr XIX/96/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/82/12 z dnia 09 lutego 2012r. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

45 KBPobierz

Uchwała Nr XVII/82/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 09 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

52 KBPobierz