Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

 

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek
2. Mapa ewidencyjna

Opłaty :

Opłata Skarbowa:

1. Za wydanie wypisu:
a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł

1. Za wydanie wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż 200 zł)

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Nie później niż w terminie 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna :
Referant Inwestycji i Budownictwa

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.).
4.
Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.).