Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Wykaz nieruchomości według druku Deklaracji do ustalenia podatku od nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 7 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 700-1500 oraz w czwartek - 800-1600 lub w pokoju Nr 5.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Sławoborze w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi
Zwolnienia od pod podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 2 Nr II/5/2002 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 5 Gridnia 2002 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sławoborze.

Jednostka odpowiedzialna:
Pok. Nr 5 - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat.

Podstawa prawna:
- z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami )
- Uchwała Nr II/5/2002 Rady Gminy Sławoborze z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sławoborze
Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UG.  Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Białogardzie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędy Gminy w Sławoborzu( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr Konta - Pomorski Bank Spółdzielczy Świdwin 81 8581 0004 0006 7247 2000 0001