Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda¬rowania przestrzennego „ELEKTROWNIE WIATROWE SŁOWENKOWO”

Sławoborze, dnia 16.02.2011 r.
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SŁAWOBORZE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospoda¬rowania przestrzennego „ELEKTROWNIE WIATROWE SŁOWENKOWO”

Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), art.3 ust.2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 155 poz.1043), art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-niu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130 poz.871) oraz art.54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późniejszymi zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

ZAWIADAMIAM
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie wiatrowe Słowenkowo” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 do 28 marca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Sławoborzu, pok. nr 14 w godz. od 1200 do 1400

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 25 marca 2011 r. o godz. 1100 w Gminnym Ośrodku Kultury

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sławoborze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2011 r.

Marcin Książek
Wójt Gminy