Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

OGŁOSZENIE na wykonanie remontu Sali Widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sławoborzu

OGŁOSZENIE
na wykonanie remontu Sali Widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sławoborzu ul. Kolejowa 6, o wartości powyżej 1 500 euro a nie przekraczającej równowartość 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ustawy nie stosuje się:

Remont polega na:
- rozebraniu elementów stropów drewnianych – podsufitek z desek       - 260 m2,
- konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach – 260 m2,
- okładziny z płyt gipsowo – kartonowych  GKE (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach –    260 m2,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  wewnętrznych –  z płyt gipsowych spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem  - 260 m2.
Oferta powinna zawierać nazwę wykonawcy oraz wszystkie składniki do wykonania zamówienia, z podaną wartością  wyliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego (uproszczonego), zawierającą kwotę bez podatku VAT, należny podatek VAT oraz wartość ogółem.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium jakim jest - cena oferty 100%.
Oferty prosimy składać do dnia 4 marca 2011r. do godziny 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy.
Termin realizacji  zamówienia  ustala się na 15 marca 2011 do 31 marca 2011 roku.