Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

III sesja VI kadencji Rady Gminy

I N F O R M A C J A

W dniu  22 grudnia 2010 r. o godz. 1200 w sali narad Domu Kultury przy ulicy Kolejowej nr 6 w Sławoborzu odbędzie się III sesja VI kadencji  Rady Gminy
Sławoborze z następującym porządkiem obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
    - otwarcie sesji,
    - stwierdzenie quorum,
    - przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z  I i II sesji.
3. Uchwalenie budżetu Gminy Sławoborze na 2011 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    * powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
    * powierzenia reprezentowania w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza
       Parsęty,
    * wynagrodzenia Wójta Gminy Sławoborze,
    * zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2010 rok,     
    * zbycia nieruchomości niezabudowanych stanowiących Gminny Zasób
       Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze,
    * zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sławoborze na 2011 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie sesji.
                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                            Marek Kuźma