Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Zapraszamy mieszkańców Sołectwa Sławoborze na konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany Statutu Sołectwa Sławoborze

Sławoborze,  22 czerwiec 2010r.

                    Szanowni Mieszkańcy
                    Sołectwa Sławoborze

Zaprasza mieszkańców Sołectwa Sławoborze na konsultacje  społeczne w przedmiocie  zmiany Statutu Sołectwa Sławoborze.

              Termin spotkania:  28 czerwiec 2010 r. godz. 1600  ( poniedziałek) sala narad Domu Kultury w Sławoborzu.

Plan spotkania:
1)Przedstawienie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/70/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 października 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Sławoborze.
2) Zgłaszanie uwag i propozycji do projektu uchwały.
3) Odpowiedzi na pytania osób zgromadzonych na zebraniu.

                   Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Sołectwa Sławoborze, którzy w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat. Mogą oni wnosić uwagi i propozycje do projektu dokumentu w formie pisemnej, bądź ustnie do protokołu.     


                  Wójt Gminy
                    Waldemar Jeznach


Zarządzenie Nr 17/2010
Wójta Gminy Sławoborze
 z dnia  22 czerwca 2010r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa 
Sławoborze.


                                Na podstawie § 1. ust. 1 i § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/199/2010 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 kwietnia 2010 roku  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sławoborze ( Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego  Nr 46 poz. 964 z dnia 8 czerwca 2010 roku) z a r z ą d z a m,
co następuje:
 

                        §1.  Zwołuję na 28 czerwca 2010r.  na godz. 16 00 ( w sali narad Domu Kultury przy ulicy Kolejowej nr 6 w Sławoborzu )  zebranie wiejskie z mieszkańcami Sołectwa Sławoborze celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

                        § 2. Przedmiotem konsultacji jest zmiana Statutu Sołectwa Sławoborze,
stanowiący załącznik nr 10 do uchwały Nr XIII /70/2007 Rady Gminy Sławoborze z dnia
24 października 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Sławoborze.

                        § 3. Do udziału w konsultacjach są uprawnieni mieszkańcy sołectwa Sławoborze, zameldowani na terenie sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.   

                        § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obsługi rady.

                        § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławoborze. 


                                                       Wójt Gminy
                                                        Waldemar Jeznach