Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

OG Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 maja 2007 roku o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Białogardzie

  

OG Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Sławoborze

z dnia 31 maja 2007 roku

o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na ławników

do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Białogardzie.


Wójt Gminy

podaje do wiadomości,


iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników

do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Białogardzie.


Ławnikiem może być ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i

obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat a nie przekroczył 70 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje na terenie Gminy Sławoborze co najmniej

od roku,

5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

6) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają:

* związki zawodowe,

* organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. nr 50, poz. 370).

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.ms.qov. pl.

Do karty kandydat na obowiązek załączyć:

1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

dowodów osobistych,

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,

3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do

wykonywania funkcji ławnika.


  • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 


Zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy w Sławoborzu,

sekretariat pokój nr 7 , do 30 czerwca 2007 roku,

w godz. Od 7 30 do 1500

 


Wójt Gminy Sławoborze

Waldemar Jeznach