Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

 

DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

 

W dniu 1 kwietnia 2006r weszła w życie ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006r. Nr52, poz.379)

 

Najważniejsze postanowienia ww. ustawy:

 

Zakres przedmiotowy ustawy

Ustawa określa zakres oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Podmioty, którym przysługuje zwrot podatku akcyzowego

  1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.
  2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego.
  3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot przysługuje posiadaczowi zależnemu.
  4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku, do którego pozostali wyrazili pisemna zgodę.

Organ właściwy do określenia i wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

  1. Wójt Gminy, na wniosek producenta rolnego przyznaje zwrot podatku w drodze decyzji.

2. Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

3.   Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminach:

1.       Od dnia 1 marca do dnia 31 marca

2.       Od dnia 1 września do dnia 30 września

Terminy składania wniosków w 2006r.

W 2006r. wniosek o zwrot podatku składa się w terminie:

od dnia 1 września do dnia 30 września 2006r. wraz z fakturami VAT
od dnia 1 stycznia 2006r.

Wymogi formalne wniosku

Wniosek powinien zawierać:

O      imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę
i adres producenta rolnego,

O      NIP

O      PESEL, dr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta, nazwę organu, który wydał dokument,

O      oświadczenie o powierzchni użytków rolnych,

O      pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy,

O      nr rachunku bankowego.

Wzór wniosku zostanie podany do publicznej wiadomości przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Terminy wypłat zwrotu podatku akcyzowego

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, następuje
w terminie:

O      od dnia 1 maja do dnia 31 maja – jeśli wnioski zostały złożone w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca.

O     od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada – jeśli wnioski zostały złożone w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września