Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Kopalnia kruszyw w Lepinie

 

Sławoborze, dnia 12.09. 2005 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Kopalnia kruszyw w Lepinie”

 

Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717
z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Sławoborzu
Nr XX/124/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopalnia kruszyw w Lepinie” obejmującego działki nr 12/2 i 
nr 12/3 w obrębie Lepino, gm. Sławoborze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 września do 12 października 2005 r. w Urzędzie Gminy Sławoborze, pok. nr 8 w godz. od 10oo do 13oo

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 października 2005 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w  Sławoborzu, o godz. 11oo

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sławoborze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2005 r.

 

 

 

 

 

....................................................

podpis Wójta