Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalina, zabudowa przemysłu, składów i usług, w tym uciążliwych”

 

Sławoborze, dnia 12.09. 2005 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kalina, zabudowa przemysłu, składów i usług, w tym uciążliwych

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717
z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
w Sławoborzu uchwały Nr XXVIII/157/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalina, zabudowa przemysłu, składów i usług, w tym uciążliwych” obejmującego działki nr 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11(dr.), 20/12, oraz część działek nr 20/3, 22, 9, 21(dr.), 25(dr.) w obrębie Kalina, gm. Sławoborze.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Sławoborze, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze w terminie do dnia
4 października 2005 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

....................................................

podpis Wójta