Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 Sławoborze , dnia 24.09.2010r.                          O G Ł O S Z E N I E    O   P R Z E T A R G U


        Na podstawie art. 38 i art.39 ust.1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. nr 261 z 2004 roku , poz. 2603 z późn. zm. / i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 roku nr 207 , poz. 2108 /


         Wójt Gminy Sławoborze ogłasza II  nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę następujących nieruchomości rolnych stanowiących  Gminny Zasób Nieruchomości : 


1. Nieruchomość gruntową , niezabudowaną, położoną w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 38/2 o pow. 0,68 ha  w obrębie ewidencyjnym Jastrzębniki, KW Nr 18667. Okres dzierżawy 9 lat, do użytkowania rolniczego. Przewidywany czynsz dzierżawny w wysokości równowartości 102 kg pszenicy w skali roku. Czynsz płatny jest     w dwóch ratach. Czynsz dzierżawny za I półrocze płatny jest w terminie do 30 września każdego roku, a za II półrocze w terminie do 28 lutego następnego każdego roku. Zastrzega się prawo do aktualizacji stawki czynszu dzierżawnego na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Sławoborze bez konieczności zmiany umowy dzierżawy. Wadium wynosi równowartość 20 kg pszenicy t.j. 9,30 zł, a postąpienie wynosi 1 kg pszenicy.

2. Nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 37/2 o pow. 1,0544 ha w obrębie ewidencyjnym Jastrzębniki, KW Nr 22971. Okres dzierżawy 9 lat, do użytkowania rolniczego. Przewidywany czynsz dzierżawny nw wysokości równowartości 158 kg pszenicy skali roku. Czynsz płatny jest      w dwóch ratach. Czynsz dzierżawny za I półrocze płatny jest w terminie do 30 września każdego roku, a za II półrocze w terminie do 28 lutego następnego każdego roku. Zastrzega się prawo do aktualizacji stawki czynszu dzierżawnego na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Sławoborze bez konieczności zmiany umowy dzierżawy. Wadium wynosi równowartość 30 kg pszenicy t.j. 14 zł, a postąpienie 2 kg pszenicy. 

1.Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sławoborzu przy ul. Kolejowej 8 w pokoju 4 A w dniu 27 października o godz. 10.00 – dz. nr 38/2 i o godz. 10.30 – dz. nr 37/2.
 
2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z zaznaczeniem nr działki, na konto Urzędu Gminy w Sławoborzu - 81 8581 0004 0006 7247
   2000 0001 Pomorski Bank Spółdzielczy Świdwin - najpóźniej do dnia 22 października 2010r. włącznie.
3. Wadium wpłacone przez osobę , która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet czynszu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu
   przetargu  nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Postąpienie w trakcie przetargu nie może być niższe niż podane wyżej .
5. Jeśli osoba , która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy , wadium ulega
   przepadkowi.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeśli przynajmniej jeden z
   uczestników zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
7. Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub unieważnienia przetargu
   z przyczyn uzasadnionych.
8. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sławoborzu . pokój nr 4 A
   lub tel. 0 94 3647474.