Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Sławoborze

Sławoborze, dnia 23.07.2010r.

                                                   W Y K A Z

nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży na terenie Gminy Sławoborze.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    ( tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm. ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z dnia 9 grudnia 2004r. z późn. zm. ) Wójt Gminy Sławoborze podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego na terenie Gminy Sławoborze następującą nieruchomość wchodzącą w skład  Gminnego Zasobu Nieruchomości :

Udział 1/5 części zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 94 o powierzchni całkowitej 0,25 ha, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym , położonej w obrębie ewidencyjnym Biały Zdrój. W byłym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławoborze teren przeznaczony pod  zabudowę mieszkalno-usługową. Cena nieruchomości  wynosi 40 747,86 zł brutto.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 42 dni tj. od 23.07.2010r. do 03.09.2010r. do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych urzędu, ogłoszenie w BIP oraz podanie informacji o wykazie w prasie lokalnej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. tj. od 23.07.2010r. do 03.09.2010r.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Sławoborze pokój 4 A lub telefonicznie tel. 0 94 3647474.