Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Wójt Gminy Sławoborze ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości

Sławoborze , dnia 08.09.2010r.


                                                O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/Dz.U. nr 46 z 2000 roku , poz. 543 z późn. zm. / i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  / Dz.U. z 2004 roku nr 207 , poz. 2108/.

          Wójt Gminy Sławoborze ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości :

1.Udział 1/5 części zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 94 o powierzchni całkowitej 0,25 ha, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie ewidencyjnym Biały Zdrój. Cena nieruchomości wynosi 40 747,86zł brutto. Wadium wynosi  5 000,00 zł, postąpienie wynosi 410,00 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sławoborzu przy ul. Kolejowej 8             w pokoju nr 4A w dniu 12 października 2010 roku o godz. 10.00.
           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto  Urzędu Gminy w Sławoborzu - 81 8581 0004 0006 7247 2000 0001 Pomorski Bank Spółdzielczy Świdwin - najpóźniej do dnia 8 października 2010 r.włącznie, z zaznaczeniem , której nieruchomości dotyczy.
          Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra , zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości , natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu , nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu .
           Postąpienie w trakcie przetargu nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do 10 zł.
         
           Jeżeli osoba , która wygra przetarg , uchyli się od zawarcia umowy notarialnej , wadium ulega przepadkowi.
           Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić 100% wylicytowanej ceny.
           Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
           Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej wraz z opłatami za odłączenie i wpis do księgi wieczystej, za założenie hipoteki i wpis do księgi wieczystej ponosi nabywca.
           Wskazanie granic nieruchomości na koszt nabywcy.
          Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania umowy notarialnej.
          Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sławoborzu , ul. Kolejowa 8 , pokój nr 4A, tel.0943647474.
          Wójt Gminy Sławoborze zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia lub odwołania przetargu w wypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.