Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu na terenie Gminy Sławoborze

Sławoborze , dnia 21.12.2010r.                                              W  Y  K  A  Z 

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu na terenie Gminy Sławoborze.


Na podstawie art.30ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity z  2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 35 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z dnia 9 grudnia 2004 z późn. zm. ) przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość będącą w Zasobie Gminy Sławoborze  :

1.Nieruchomość gruntową,  położoną w działce nr 74/8 o całkowitej  pow.0,55 ha,           w obrębie ewidencyjnym Biały Zdrój. Celem dzierżawy jest użytkowanie rolnicze gruntu. Okres dzierżawy  1 rok. Przewidywany czynsz dzierżawny wynosi równowartość 55 kg pszenicy w skali roku.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 3 tygodni tj. od 21.12.2010r. do 11.01.2011r. do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych urzędu, ogłoszenie w BIP oraz poprzez podanie informacji o wykazie w prasie lokalnej
Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Sławoborzu pokój nr 10 A tel. 0 94 3647474 .