Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

GMINNY PROGRAM SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ dla Gminy Sławoborze na lata 2007 - 2015

  

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XIII/62/2007

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 24 października 2007 roku


GMINNY PROGRAM

SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI

NAD DZIECKIEM I RODZINĄ


dla Gminy Sławoborze

na lata 2007 – 2015 • WSTĘP

 • ZASADY SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

 • ZAŁOŻENIA SYSTEMU

 • CELE, DZIAŁANIA, ZADANIA

 • REZULTATY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

 • ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ, PARTNERZY ORAZ ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ

WSTĘP


Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest rodzina. Natomiast kwestia dziecka traktowana powinna być z uwagą w sposób szczególny. Tymczasem, mimo wysiłków społeczeństwa wszelkie działania na rzecz dziecka i rodziny nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nadal postępuje degradacja rodziny, brak poczucia wartości dzieci wyrażający się bardzo małymi ambicjami i aspiracjami często poniżej możliwości intelektualnych tych dzieci.


SZANSĄ NA POPRAWĘ TEGO STANU RZECZY JEST BUDOWA LOKALNYCH SYSTEMÓW PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ


Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

W przedstawionym systemie opieki nad dzieckiem i rodziną zwrócono uwagę na te obszary usług społecznych, których zadaniem jest tworzenie:

 • warunków do optymalnego rozwoju dziecka,

 • wyrównywanie dysfunkcji jednostki i grup.ZASADY SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ


 1. Ochrona praw rodziny i dziecka.

 2. Podejmowanie działań ukierunkowanych na wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych.

 3. Podejmowanie działań podmiotów publicznych i niepublicznych na rzecz rodzin i dzieci w celu poprawy jakości życia.

 4. Edukacja w szerokim rozumieniu jako podstawowy warunek rozwoju rodziny.

 5. Podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do rodzin, dzieci i młodzieży.

 6. Przeciwdziałanie marginalizacji, degradacji i bezradności społecznej.

 7. Promowanie zdrowego stylu życia – rozwój programów ochrony zdrowia.

 8. Ochrona dzieci i młodzieży przed zaniedbaniem, uzależnieniem, przestępczością i przemocą.

 9. Eliminowanie czynników sprzyjających wykluczeniu społecznemu rodzin.

 10. Zachowanie równowagi między ochroną dziecka a utrzymaniem rodziny.

 11. Respektowanie punktu widzenia rodziców.

 12. Model negocjacyjny jako zasada pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach.

 13. Profilaktyka przez interwencje rozwiązywania problemów rodziny.ZAŁOŻENIA SYSTEMU PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ


 1. Pobudzenie aktywności własnej rodziny oraz osób korzystających z pomocy przy rozwiązywaniu problemów.

 2. Promowanie zdrowego modelu rodziny i kształtowanie odpowiedzialności za członków rodziny.

 3. Organizowanie spotkań mających na celu podniesienie znaczenia rodziny.

 4. Prowadzenie wszechstronnej pracy z rodziną z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik.

 5. Udostępnianie osobom i rodzinom bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

 6. Stworzenie możliwości udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

 7. Współpraca pracowników socjalnych ze szkołą, wychowawcami, policją, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych.

 8. Pozyskiwanie środków na właściwą pomoc osobom i rodzinom jej potrzebującym.


CELE, DZIAŁANIA, ZADANIA


Cel szczegółowy I

Promowanie wartości rodziny.


Uzasadnienie wyboru celu:

Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest gwarancją rozwoju społeczeństwa dlatego też ważne jest wspieranie jej rozwoju, wzmocnienie oraz promocja wartości rodziny.


Działanie 1.1.

Promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodzin i społeczności lokalnej.


Zadanie 1.1.1.

Środowiskowe „spotkania rodzin” organizowane przez instytucje kulturalne, sportowe, oświatowe, pomocy społecznej i kościelne.


Zadanie 1.1.2.

Umacnianie więzi rodzinnych poprzez wymianę doświadczeń międzypokoleniowych i integracji z wszystkimi członkami rodziny także niepełnosprawnymi.


Zadanie 1.1.3.

Organizowanie wystaw, koncertów, pokazów i innych form prezentujących wspólne międzypokoleniowe osiągnięcia.


Zadanie 1.1.4.

Wspieranie tworzenia koalicji na rzecz rodziny.


Działanie 1.2.

Działalność edukacyjno-informacyjna na rzecz promowania rodziny.


Zadanie 1.2.1.

Animowanie gminnej kampanii na rzecz umacniania wartości rodziny.


Zadanie 1.2.2.

Działalność edukacyjna w zakresie uczestnictwa rodziny w życiu społeczności.


Cel szczegółowy II

Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu.


Uzasadnienie wyboru celu:

Rodzina jest głównym środowiskiem funkcjonowania swoich członków rodziny. Chociaż zmienia się model i warunki życia to jest ona nadal niezastąpiona. W sytuacjach kryzysowych, gdy rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z problemami zachodzi konieczność udzielenia jej pomocy poprzez poradnictwo specjalistyczne oraz terapii rodziny.


Działanie 2.1.

Propagowanie i inicjowanie działań na rzecz środowiskowych form wspierania rodziny w wychowaniu dzieci.


Zadanie 2.1.1.

Wspieranie wychowawczej roli szkoły, klubów sportowych, kółek zainteresowań, także w zakresie działań integracyjnych.


Zadanie 2.1.2.

Inspirowanie działań organizacji pozarządowych na rzecz wspierania procesów wychowawczych.


Zadanie 2.1.3.

Wspieranie funkcji opiekuńczych rodziny poprzez rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.


Zadanie 2.1.4.

Promowanie i wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.


Zadanie 2.1.5.

Upowszechnienie informacji o uprawnieniach dla rodziny i jej wszystkich członków, a zwłaszcza tych którzy wymagają wsparcia, instytucjach udzielających pomocy i wspierających rodzinę.


Działanie 2.2.

Wdrażanie skutecznych programów zapobiegających kryzysowi w rodzinie i umożliwiających wyjście z sytuacji kryzysowej.


Zadanie 2.2.1.

Wspomaganie powstawania placówek ukierunkowanych na pomoc w kryzysie.


Zadanie 2.2.2.

Wspieranie działań na rzecz dzieci z rodzin niepełnych oraz dzieci niepełnosprawnych.


Zadanie 2.2.3.

Edukacja sposobem ochrony rodziny przed zagrożeniami.


Zadanie 2.2.4.

Realizacja programów profilaktycznych w zakresie patologii społecznej.


Zadanie 2.2.5.

Realizacja programów terapeutycznych i interwencyjnych, w tym dożywianie.


Zadanie 2.2.6.

Wspieranie i rozwój poradnictwa rodzinnego.


Zadanie 2.2.7.

Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Działanie 2.3.

Ochrona rodziny i dzieci oraz młodzieży przed zjawiskami kryminogennymi.


Zadanie 2.3.1.

Zwiększanie dostępności do informacji o osobach opuszczających zakłady karne.


Zadanie 2.3.2.

Wspieranie instytucji realizujących programy prewencji kryminalnej.


Zadanie 2.3.3.

Wspieranie programów ochrony przed przemocą.


Zadanie 2.3.4.

Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa publicznego.


Cel szczegółowy III

Inicjowanie i rozwój różnorodnych działań na rzecz dzieci i młodzieży.


Uzasadnienie wyboru celu:

Dbałość o harmonijny rozwój młodego pokolenia jest podstawowym obowiązkiem rodziny, ale także różnych instytucji zajmujących się edukacją i zdrowiem. Dlatego ważny jest rozwój różnych form wspierania dzieci i młodzieży mający na celu rozwój prawidłowych postaw.


Działanie 3.1.

Wspieranie rozwoju systemu opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziny naturalnej.


Zadanie 3.1.1.

Propagowanie w środowisku profesjonalnych form opieki zastępczej.


Zadanie 3.1.2.

Opracowanie programu umożliwiającego powrót dziecka do rodziny naturalnej.


Działanie 3.2.

Inicjowanie programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży nie uczącej się i pozostającej bez pracy.


Zadanie 3.2.1.

Współpraca z instytucjami zajmującymi się problemami młodzieży nie uczącej się i nie pracującej.


Zadanie 3.2.2.

Inspirowanie współpracy na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej młodzieży.


Działanie 3.3.

Wspieranie i inicjowanie programów na rzecz młodzieży uzdolnionej.


Zadanie 3.3.1.

Rozwijanie systemów stypendialnych wspierających finansowo dzieci i młodzież uzdolnioną.


Zadanie 3.3.2.

Propagowanie i wspieranie uczestnictwa dzieci i młodzieży w olimpiadach, konkursach, festiwalach itp.


Działanie 3.4.

Propagowanie i wspieranie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, wśród dzieci i młodzieży.


Zadanie 3.4.1.

Edukacja zdrowotna w zakresie zdrowego stylu życia.


Zadanie 3.4.2.

Popularyzacja i promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.


Zadanie 3.4.3.

Wspieranie realizacji programów profilaktyki uzależnień w środowisku szkolnym i rodzinnym.


Cel szczegółowy IV

Wdrażanie nowoczesnych metod pracy z rodziną i dzieckiem.


Uzasadnienie wyboru celu:

Coraz trudniejsze problemy pojawiają się przed współczesnymi rodzinami. Rozwiązanie tych problemów wymaga ugruntowanej wiedzy interdyscyplinarnej.


Działanie 4.1.

Podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących z rodziną.


Zadanie 4.1.1.

Zachęcanie do samoszkolenia i organizacja szkoleń w celu podniesienia kompetencji osób pracujących na rzecz rodzin.

Działanie 4.2.

Inicjowanie współpracy interdyscyplinarnej na rzecz rodziny.


Zadanie 4.2.1.

Wspieranie wspólnych działań różnych podmiotów w zakresie tworzenia kompleksowych programów na rzecz rodziny.


Zadanie 4.2.2.

Wspieranie działań na rzecz rodziny z osobą niepełnosprawną, także poprzez przygotowanie środowiska lokalnego na potrzeby osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne, społeczne, psychiczne)


REZULTATY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU


 1. Promocja i kreowanie pozytywnego obrazu rodziny.

 2. Stworzenie skutecznego systemu rozwiązywania problemów rodziny.

 3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodziny i ich członków.

 4. Zintegrowanie działań różnorodnych podmiotów na rzecz wspierania rodziny.

 5. Założenie organizacji pozarządowej i zwiększenie aktywności instytucji działających na rzecz rodziny.

 6. Zwiększenie dostępu do informacji o różnorodnych formach wsparcia rodzin.

 7. Poprawa bezpieczeństwa rodzin i jej członków.


Odpowiedzialni za realizację:

 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.

 2. Wójt Gminy Sławoborze.


Partnerzy:

- Urząd Gminy Sławoborze,

- Rada Gminy Sławoborze,

- Policja,

- Caritas Parafii p.w. M.B. Różańcowej w Sławoborzu,

- Gminny Ośrodek Kultury w Sławoborzu,

- Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławoborzu,

- Dom Pomocy Społecznej w Krzecku,

- Świetlice wiejskie działające na terenie Gminy Sławoborze,

- Rady Sołeckie Gminy Sławoborze,

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sławoborzu,

- Gminny Ludowy Klub Sportowy „POMORZANIN” w Sławoborzu,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Sławoborzu,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Rokosowie,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Słowieńsku,

- Przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Sławoborze,

- Starostwo Powiatowe w Świdwinie,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie,

- Stowarzyszenie „PROMYK” w Świdwinie,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie,

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie,

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie,

- inne organizacje stowarzyszenia, kluby, związki i zrzeszenia działające na terenie Gminy Sławoborze.


Uwagi końcowe:

Zapisy zawarte w programie będą realizowane w ramach zadań w zależności od posiadanych przez samorząd i pozyskiwanych z zewnątrz środków finansowych.