Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXXI/157/2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Klub Integracji Społecznej „Na Leśnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lud

Uchwała Nr XXXI/157/2009
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 8 czerwca 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia projektu Klub Integracji Społecznej „Na Leśnej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy
w Sławoborzu uchwala, co następuje:§ 1. Zatwierdza się projekt „Klub Integracji Społecznej „Na Leśnej”” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 23 luty 2009 r.
                                         Przewodnicząca Rady
                                          Jadwiga Nowakowska