Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr XXXI / 156/2009 Rady Gminy Sławoborze z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie : zmiany uchwały Nr III/25/98 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody.

UCHWAŁA Nr XXXI / 156/2009
Rady Gminy Sławoborze
z dnia  8 czerwca 2009 roku

w sprawie : zmiany uchwały Nr III/25/98 Rady Gminy Sławoborze
z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody.


         Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Sławoborze uchwala co następuje :

§ 1.Znosi się formę ochrony przyrody dla drzewa gatunku dąb szypułkowy, określonego jako Pomnik Przyrody w §1w pozycji 5 Uchwały Rady Gminy Sławoborze Nr III/25/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody.

§ 2.Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z powodu zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego jakie powoduje wskazane w uchwale drzewo.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały określone w § 1 niniejszej uchwały pozostają bez zmian.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.
                                                                                                                                  Przewodnicząca Rady
                                                                                    Jadwiga Nowakowska