Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała NR XXX/149/2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sławoborze na lata 2009-2032”

Uchwała NR  XXX/149/2009
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 29 maja 2009 r.w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sławoborze na lata 2009-2032”.


                     Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz 159 z poźn. zm.) – Rada Gminy Sławoborze uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sławoborze na lata 2009-2032” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                   Przewodnicząca Rady
                                                                                  Jadwiga Nowakowska