Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXX/152/2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu” Nasz paszport do jutra- to poznanie świata na wiele sposobów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu ...

Uchwała Nr XXX/152/2009
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 29 maja 2009r.w sprawie zatwierdzenia projektu” Nasz paszport do jutra- to poznanie
świata na wiele sposobów”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu  uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się projekt „Nasz paszport do jutra – to poznanie świata na wiele sposobów”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Poddziałanie  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                Przewodnicząca Rady
                                                                                Jadwiga Nowakowska