Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXX /153/2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała  Nr XXX /153/2009
Rady  Gminy  w  Sławoborzu
z  dnia 29 maja  2009r.


 
w  sprawie  wyrażenia  zgody na  zbycie w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej  stanowiącej  mienie gminy na  rzecz  użytkownika wieczystego .


          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „ a „ ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U.Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku z  późn. zmianami / oraz art 13 ust.1 , art. 32 ust. 1i art. 37 ust.2pkt.5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21 sierpnia 1997 roku / tekst jednolity - Dz.U.Nr 46poz. 543 z  2000 roku z późn. zm. / Rada Gminy uchwala , co następuje  :§ 1. Przeznacza się do sprzedaży  niżej wymienioną nieruchomość  gruntową stanowiącą  Gminny Zasób Nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego :

Miejscowość Sławoborze -  działka nr 614/3 o pow. 0,7243 ha - w użytkowaniu wieczystym Państwa
Jadwigi i Józefa Nowakowskich .

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sławoborzu .


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .                                                                                                 
Przewodnicząca Rady
                                                                                                                      
Jadwiga Nowakowska