Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXIX/146/2009 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr  XXIX/146/2009
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
 
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49, art. 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  - Karta Nauczyciela ( j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ), w związku z art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ po uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli,
Rada Gminy w Sławoborzu uchwala:
  
                 
                           REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

                                                      Rozdział I
Postanowienia ogólne

        § 1.  Regulamin niniejszy stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach,    
dla których organem prowadzącym jest Gmina Sławoborze.

        § 2.  Regulamin niniejszy określa:
1) dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
     a) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę
         lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
     b) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny   
         ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
     przyznawania i wypłacania;
3) kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy
    dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

         § 3. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin wynagradzania nauczycieli;
2) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. -
    Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
3) organie prowadzącym – rozumie się przez to Gminę Sławoborze;
4) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Sławoborze;
5) szkole - należy przez to rozumieć szkołę lub zespół szkół, dla których organem
    prowadzącym jest Gmina Sławoborze ;
6) dyrektorze lub wicedyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora lub
    wicedyrektora szkoły, o której mowa w pkt 5;
7) roku szkolnym - należy rozumieć przez to okres pracy szkoły od 1 września danego
    roku do 31 sierpnia roku następnego;
                                                                    - 2 -

8)  klasie, należy przez to rozumieć także oddział;
9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć
     tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 lub ust. 7   
     Karty Nauczyciela.
 
                                                      Rozdział II

                              DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
       
            § 4. 1.Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20%
wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym nauczyciel nabył prawo do
    dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu
    miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku
               nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.                                               
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za 
dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi 
inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu
 niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Potwierdzenia nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz określenia wysokości tego dodatku dokonuje:
         1) nauczycielowi – dyrektor;
         2) dyrektorowi – Wójt.   
5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.


Rozdział III

DODATEK MOTYWACYJNY

         § 5.  Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach określonych
w odrębnych przepisach oraz w wysokości i na szczegółowych warunkach określonych
w § 6 - 10  regulaminu.
         § 6. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkole na terenie Gminy Sławoborze jednego całego roku szkolnego.

                                                              - 3 -

       § 7. 1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i może być przyznany nauczycielowi lub dyrektorowi za zaangażowanie w realizację zadań statutowych szkoły w sposób wykraczający poza zwykłe obowiązki, a w szczególności za:
1) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym
trudności w nauce,
2) osiągnięcia uczniów potwierdzone wynikami klasyfikacji, promocji, sprawdzianów
i egzaminów zewnętrznych, sukcesami w konkursach przedmiotowych, przeglądach, konkursach artystycznych i zawodach sportowych,
3) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów
patologii społecznej i agresji wśród dzieci i młodzieży,
4) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, placówkami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,
5) skuteczne, we współpracy z rodzicami, rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw moralnych i społecznych
6) organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły, rozwijanie form współdziałania
szkoły z rodzicami,
7) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących pozytywnymi efektami 
w procesie kształcenia i wychowania,
      8) opracowanie autorskich programów i publikacji,
      9) organizowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych,
    10) organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach,
     wystawach,
11) efektywna opieka nad samorządem szkolnym oraz współpraca z działającymi      
     na terenie szkoły organizacjami młodzieżowymi,
     12) efektywna współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz wzbogacania
     oferty dydaktyczno - wychowawczej szkoły,
13) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,
     14) prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz przejawianie innych form aktywności
     w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
     15) wysoką jakość pracy szkoły potwierdzona m.in. raportami o jakości edukacji
     protokołami kontroli, arkuszami diagnoz, raportami sprawdzianów i egzaminów
     zewnętrznych,
     16) doskonalenie umiejętności zawodowych oraz wzbogacanie własnego warsztatu                 
     pracy,
     17) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych
     lub innych urządzeń szkolnych,
     18) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości
     jej pracy,
     19) bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym, zaangażowanie w realizację
     zadań określonych przez samorząd,
     20) kreatywność i samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
     21) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, pozyskiwanie środków
     pozabudżetowych,
    
                                                                 - 4 -
     22) realizację zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i role
     szkoły w środowisku lokalnym,
     23) efektywną realizację zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ
     prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej,
     24) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
     25) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
     26) przestrzeganie dyscypliny pracy.
 
      § 8. Środki na dodatki motywacyjne planowane są budżecie gminy w wysokości 5%  planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

       § 9. Dodatek motywacyjny może być przyznawany:

1) dyrektorom                                   -  do 50 % wynagrodzenia zasadniczego,
2) wicedyrektorom                           -  do 30 % wynagrodzenia zasadniczego,
3) nauczycielom                               -  do 15 % wynagrodzenia zasadniczego,
4) nauczycielom języków obcych    -  do 50 % wynagrodzenia zasadniczego,
w ramach środków określonych w  § 8.

         § 10. 1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły.
2. Dodatek motywacyjny dyrektorowi przyznaje Wójt w oparciu o kryteria zawarte w § 7, właściwe do sprawowanej funkcji.
 3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące
i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.
4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.


Rozdział IV

DODATEK FUNKCYJNY

          § 11. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, lub
stanowisko kierownicze w szkole, przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny.

           § 12. 1.Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektorowi szkoły ustala wójt gminy.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego nauczycielowi, któremu ten dodatek przysługuje
z racji sprawowanej funkcji ustala dyrektor szkoły.
3. Dodatek funkcyjny jest ustalany kwotowo w następującej wysokości:

1. Szkoły wszystkich typów:
    a) dyrektor szkoły,
    1/ liczącej od 17 – 24 oddziałów   -   od 600,00 zł. do 1 500,00 zł. miesięcznie,
    2/ liczącej powyżej 24 oddziałów -    od 900,00 zł. do 1 800,00 zł. miesięcznie,
    b) wicedyrektor szkoły                  -    od 300,00 zł. do 1 000,00 zł. miesięcznie.
                                                        - 5 -
 2. Szkoły, przedszkola:
     1/ opiekun stażu                            -    40,00 zł. miesięcznie,
     2/ doradca metodyczny                 -   100,00 zł. miesięcznie,
     3/ wychowawca klasy/oddziału    -    od 8 % średniego wynagrodzenia
                                                                 nauczyciela stażysty.

             § 13. Przy ustalania dodatku funkcyjnego dla osób sprawujących funkcje
kierownicze w szkole bierze się w szczególności pod uwagę:
          a) wielkość szkoły, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, strukturę organizacyjną,
         b) liczbę pracowników pedagogicznych, liczbę stanowisk kierowniczych,
          c) prawidłowość dysponowania budżetem i przestrzeganie dyscypliny finansowej,
         d) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
e) prawidłową organizację pracy, zasadność merytoryczną oraz poprawność
              formalno-prawną podejmowanych decyzji,
          f) działalność na rzecz poprawy bazy materialnej, rozwoju oraz osiągnięć szkoły,
g) współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami mającą na celu wspomaganie
statutowej działalności szkoły,
           h) terminowość i rzetelność wykonywania zadań.

            § 14. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony,
traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego
odwołania z końcem miesiąca, w którym nastapiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastapiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca  - od tego dnia.        
4. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje   
wicedyrektorowi szkoły przejmującemu obowiązki dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po jednym miesiącu nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w dniu wypłaty wynagrodzenia.

 


                                                                - 6 -

                                                  Rozdział V

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

           § 15. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach określonych w odrębnych przepisach.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:
1) stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych zajęć,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3. Ustala się następujące wysokości dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy,
procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:
1) za trudne warunki pracy 20 % ,
2) za uciążliwe warunki pracy 10 %.
4. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny w
warunkach wymienionych w ust. 1.
5.  Dodatek za warunki pracy dyrektorowi przyznaje Wójt, a nauczycielowi dyrektor szkoły.
6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu.
 

                                                                
                                                  Rozdział VI

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i godziny zajęć pozalekcyjnych

         § 16. 1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną godzinę zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2.  Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się dzieląc przyznaną stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z  
dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych została
zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku ) przez miesięczną liczbę
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć
 nauczyciela, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar
 zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 
 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których
 przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni                                
 ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
                                                                 - 7 -

 kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
 przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w atr. 42 ust. 3 lub
 ustalony na podstawie art. 42 ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
 wymiaru ( lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy ).
 Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim
 tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie
 organizacyjnym.  
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest wypłacane za faktycznie
przepracowane godziny w danym tygodniu ponad liczbę godzin obowiązkowego
lub realizowanego tygodniowego pensum oraz za godziny ponadwymiarowe,
przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł realizować z następujących
przyczyn:
- udział w konferencji metodycznej,
- trwanie rekolekcji 
- wyjazd wraz z uczniami na wycieczkę,
- zawieszenie zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
- choroba dziecka nauczanego indywidualnie, trwająca nie dłużej niż tydzień,
      
a także za dni usprawiedliwionej nieobecności w przypadku:
- opieki nad dzieckiem do lat 14,
- urlopu okolicznościowego określonego kodeksem pracy,
- urlopu szkoleniowego,
- zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnych   
  czynności wynikających z funkcji związkowej,

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw
wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem dodatku
za warunki pracy.
7. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi
godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, której realizacja następuje
w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, o ile zajęcia realizowane są zgodnie z planem
i programem nauczania danej klasy, a także przez nauczyciela tej samej lub zbliżonej specjalności.
8. Nauczycielom realizującym zajęcia pozalekcyjne przysługuje z tego tytułu
wynagrodzenie ustalone jak za godziny ponadwymiarowe.
9. Przez godzinę zajęć pozalekcyjnych rozumie się przydzieloną nauczycielowi przez
dyrektora szkoły godzinę zajęć dydaktycznych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych poza godzinami ponadwymiarowymi  i godzinami doraźnych zastępstw.
10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa i zajęcia
pozalekcyjne wypłaca się z dołu.
11. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw i godziny zajęć pozalekcyjnych
przysługuje tylko w przypadku ich faktycznej realizacji.

                                                                - 8 -

12. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne,
opiekuńcze lub wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy, obliczane jak za  godzinę ponadwymiarową.  
13. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym
od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje
z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 
14. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.
          
                                    
                                             Rozdział VII       
                                                              
                                                 NAGRODY

           § 17. 1.Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z tego:
           20 %  przeznacza się na nagrody wójta,
      80 %  przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.


           § 18. 1. Przy przyznawania nagrody wójta gminy bierze się pod uwagę:
 a) w pracy dydaktyczno-wychowawczej:
 -   wyniki potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych
     przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
  -  działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania
      i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,
   - wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w
       konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach na forum powiatu, województwa,
       regionu i ogólnopolskim,
   - zaangażowanie w organizację uroczystości szkolnych lub środowiskowych, takich
       jak: uroczystości wewnątrzszkolne, imprezy sportowe, turystyczne, rekreacyjne.                                               
   - prowadzenie działalności wychowawczej w klasie, szkole przez organizowanie
                   różnorodnych imprez integrujących, a także wycieczek i wyjazdów uczniów,  
             b) w pracy opiekuńczej:
    - organizację pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej          
       życiowej,
                 - prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów   
       patologii społecznej wśród uczniów,
     - organizowanie współpracy z instytucjami wspomagającym pracę szkoły, 
?    współpracę z rodzicami,


                                                                    - 9 -

 c) w działalności pozaszkolnej:
      -  współuczestnictwo lub organizację form doskonalenia zawodowego,
         -  zaangażowanie w adaptację zawodową nauczycieli podejmujących pracę.

2. Za wymagania uprawniające nauczyciela do otrzymania nagrody Wójta uznaje się otrzymanie pozytywnej oceny za spełnienie przynajmniej trzech z zawartych w § 18 kryteriów.

        § 19. Nagroda może być przyznana nauczycielom po przepracowaniu w danej szkole
co najmniej 1 roku.

        § 20. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta może wystąpić dyrektor szkoły po     
zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
2. Nagrodę może przyznać również wójt z własnej inicjatywy.
 
          § 21. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora może wystąpić:
a)  rada pedagogiczna,
b) związek zawodowy działający w szkole po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
2. Dyrektor może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.
3. Nagrodę dyrektora przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły.
 
           § 22. 1. Wnioski o przyznanie nagrody wójta należy składać do dnia 25 września każdego roku.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w innym terminie.
3. Wójt do dnia 5 października każdego roku rozpatruje złożone wnioski i informuje
dyrektora o ilości i wysokości przyznanych nagród.

 § 23. 1. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana z innej okazji.


       
  
                                 ROZDZIAŁ VIII
             
                     DODATEK MIESZKANIOWY
 
             § 24. 1.  Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu co najmniej w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach na terenie gminy, przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie   
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
                                                                                      
                                                                 - 10 -

   a) dla rodziny 1-osobowej -                   4  %                       
   b) dla rodziny 2-osobowej -                   6 %                      
   c) dla rodziny 3-osobowej -                   8  %                       
   d) dla rodziny 4 osobowej i więcej -    10  %                      
           
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie
z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci uczące się do 26 roku życia
i rodziców, pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
    złożył wniosek o przyznanie.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy,
a także w okresach:
a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
c) korzystania z urlopu wychowawczego,
d) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej
     służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do
     służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie
     dłużej niż do końca okresu, na który była zawarta,
e ) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
f)  pozostawania w stanie nieczynnym.
   § 25. 1. Nauczycielowi przyznaje się dodatek mieszkaniowy na jego wniosek,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 § 24, na ich wspólny wniosek.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi wójt gminy.
3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
4. Na nauczycielu spoczywa obowiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora
o zmianie liczby członków rodziny. Jeżeli dodatek pobiera dyrektor szkoły powinien
o tym poinformować organ prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.
                                       


                                             


                                                      - 11 -

                                               Rozdział IX
                                    
                                  DODATEK WIEJSKI

          § 26. 1. Nauczycielowi posiadającemu wymagane kwalifikacje  do zajmowania
stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w szkołach na terenie gminy w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego, zwany dodatkiem wiejskim.
2. Dodatek wiejski wypłacany jest miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
        
                                           
                                                  Rozdział X
                                     
                                          PRZEPISY KOŃCOWE


           § 27. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Sławoborzu.
         
           § 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
           § 29. Traci moc Uchwała Nr XVI/86/2008 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia
29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Sławoborze ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 32 poz. 611 z dnia 19 marca 2008 r.).
 
            § 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.                        

 Przewodnicząca Rady
 Jadwiga Nowakowska