Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXIX/148 /2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

Uchwała Nr  XXIX/148 /2009
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 29 kwietnia 2009r.


w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych
jednostek pomocniczych gminy.

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

         § 1. Ustala się diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w sesjach Rady Gminy Sławoborze, w wysokości
72, 60 zł. ( słownie: siedemdziesiąt dwa złote 60/100 ).

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

         § 3. Traci moc uchwała Nr V/21/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia
7 lutego 2007 roku.

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Przewodnicząca Rady
 Jadwiga Nowakowska