Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXIX/147/2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Sławoborze.

Uchwała Nr XXIX/147/2009
 Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 29 kwietnia 2009 roku


w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Sławoborze.


Na podstawie art. 25 ust. 4 , 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/
Rada Gminy uchwala, co następuje:

               § 1. Radnym Gminy Sławoborze za udział w posiedzeniach komisji lub sesji przysługują diety w wysokości 121,00 zł. ( słownie: sto dwadzieścia jeden złotych )
za każde posiedzenie.

               § 2. Członkom Komisji Rewizyjnej Gminy Sławoborze przeprowadzającym czynności kontrolne przysługuje dieta w wysokości 121,00 zł. ( sto dwadzieścia jeden złotych) za każdy dzień kontroli.

               § 3. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, Radny otrzymuje tylko jedną dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.

               § 4. Przewodniczącemu Rady Gminy Sławoborze  przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 968,00 zł. ( słownie: dziewięćset  sześćdziesiąt
osiem złotych).

               § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
              
               § 6. Traci moc uchwała Nr VI/35/2007 Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 27 marca 2007r.

              
               § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady
Jadwiga Nowakowska