Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXIX/145/2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2008 rok.

Uchwała Nr XXIX/145/2009
Rady Gminy w Sławoborzu
 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sławoborze
za 2008 rok.        
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /  tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami /
Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

        § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławoborze
za 2008 rok oraz po zapoznaniu się:
a) z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi,
b) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu
    z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok,
c) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu      
    absolutorium,
udziela  się Wójtowi Gminy Sławoborze absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2008.

        § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodnicząca Rady
  Jadwiga Nowakowska