Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

U c h w a ł a Nr XXVIII/ 140 /2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze

U c h w a ł a  Nr XXVIII/ 140 /2009 
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia  12 marca   2009 rokuw sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze.


              Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera „ a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami / oraz art. 13 ust. 1 i art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku / tekst jednolity Dz.U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy  uchwala, co następuje :
                                                                
     
§ 1. Przeznacza się do dzierżawy niżej wymienione nieruchomości stanowiące Gminny Zasób Nieruchomości na  terenie Gminy Sławoborze :  

1. Na okres do 2 lat :   
             
-  obręb Sławoborze - działka nr 339/1 o pow. 0,5000  ha

-  obręb Sławoborze - działka nr 339/2 o pow. 3,200 ha


     2. Na okres do 9 lat :

     -  obręb Stare Ślepce – działka nr 132/9 o pow. 1,3169 ha

     -  obręb Powalice  - działka nr 168 o pow. 0,2300 ha
       
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Jadwiga Nowakowska