Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXVIII /139/ 2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze

 Uchwała  Nr XXVIII /139/ 2009
                                          Rady Gminy w Sławoborzu
                                           z dnia 12 marca 2009 roku

     
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze .


                                      
 Na podstawie art.18 ust.. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.1pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku /  Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z dnia 9 grudnia 2004r. tekst jednolity z późn. zm. / Rada Gminy uchwala, co następuje :§ 1 Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą
Gminny Zasób  Nieruchomości w obrębie Sławoborze :

    -  działka nr 535/34 o pow. 0,0068 ha.
               

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze .


§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                             Przewodnicząca Rady
                                                                              Jadwiga Nowakowska