Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXVIII/138/ 2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze

Uchwała  Nr XXVIII/138/ 2009
Rady  Gminy  w  Sławoborzu
z dnia  12 marca  2009 roku


 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na  terenie Gminy Sławoborze .
         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt .9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku
z późniejszymi zm./ oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z dnia
9 grudnia 2004r. tekst jednolity z późn. zm. /Rada Gminy uchwala , co następuje  :


§ 1 . Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niżej
wymienioną  nieruchomość  niezabudowaną stanowiącą Gminny Zasób Nieruchomości położoną w obrębie Jastrzębniki  :
                  
                 
?    działka nr 21 o pow. 0,4600 ha
         
        
§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze .


§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
   

Przewodnicząca Rady
Jadwiga Nowakowska