Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała nr XXVIII/135/2009 Rady Gminy Sławoborze z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

Uchwała nr  XXVIII/135/2009
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

       § 1. Postanowienia ogólne
       1. Uchwała reguluje obszary i formy współpracy w 2009 roku Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
       2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
- ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873),
- Gminie  – rozumie się przez to Gminę Sławoborze,
- podmiotach Programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
- dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 176 ust. 1 i 2 ustawy
z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami),
- konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.


     § 2. Obszary współpracy
     1. Współpraca Gminy z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w ustawie, a w szczególności zadań własnych gminy, w następujących dziedzinach:
1)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2)    działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3)    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
4)    nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
6)    upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
7)    ekologii,
8)    promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
9)    działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
      § 3. Formy współpracy
      1. Współpraca Gminy z podmiotami Programu może przyjmować następujące formy:
1)    zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2)    wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
3)    wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
4)    konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania,
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów.

 § 4. Zasady współpracy
1.Współpraca Gminy z Podmiotami programu odbywa się na zasadach określonych w ustawie.
2. Gmina może przekazać podmiotowi Programu do realizacji zadanie własne, przeznaczając na cel środki finansowe.
3. Przekazanie środków publicznych w innej formie niż zapisane w ustawie odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych.
4. Gmina ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych, według priorytetów przyjętych do realizacji w roku 2009.

        § 5. Priorytety w realizacji zadań publicznych   
  1. Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w roku 2009 we współpracy z podmiotami Programu przyjmuje się:
1)    w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
a)    walka z ubóstwem i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej,
b)    pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu ich roli społecznej,
c)    pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i długotrwale chorym.

2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a)    promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy,
b)    wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej.

3) w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
a)    wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

4)  w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości:
a)    promocja lokalnej przedsiębiorczości,
b)    promocja turystyczna gminy Sławoborze na rynku krajowym i zagranicznym.

5) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
a)    doradztwo i doskonalenie nauczycieli.
6) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a)    wspieranie zadań związanych z kulturą i sztuką oraz ochroną dziedzictwa narodowego.

7) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a)    wspieranie amatorskich klubów sportowych,
b)    wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych,
c)    utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
d)    organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, w tym zakup sprzętu sportowego.

8) w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego:
a)    wspieranie szeroko pojętej edukacji ekologicznej.

9) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
a)    wspieranie inicjatyw propagujących zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)    wspieranie działań w zakresie zapobiegania i leczenia uzależnień,
c)    przeciwdziałanie zjawisku przemocy w każdej jego formie.

10) w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy z krajem partnerskim:
a)    popularyzowanie wiedzy o gminie w kraju partnerskim,
b)    wspieranie działań związanych z międzynarodową wymianą dzieci i młodzieży,
c)     działanie na rzecz integracji europejskiej.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego aniżeli przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony.
     2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

      § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

      § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                           Przewodnicząca Rady
                                                           Jadwiga Nowakowska

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy.
Zakres zadań pokrywa się w dużym stopniu z zadaniami nakreślonymi dla gmin w ustawie o samorządzie gminnym. Współpraca odbywa się na podstawie rocznego programu współpracy uchwalonego obowiązkowo przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwała w sprawie programu współpracy na 2009 rok Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jest realizacją ustawowego wymogu uchwalania programu współpracy na kolejne lata.