Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXVIII/136/2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 Uchwała Nr  XXVIII/136/2009
                                          Rady Gminy w Sławoborzu
                                           z dnia 12 marca 2009 roku.
w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
                                                                                                    
           Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z2001r. Nr 142,poz.1591;z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr153,poz.1271, Nr 214,poz.1806; z 2003r. Dz.U.Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568; z 2004 r. Dz.U.Nr 102, poz.1055 , Nr 116.  poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Dz.U. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,
poz.1457, z 2006r. Dz.U. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181 , poz. 1337, z 2007r. Dz.U. Nr 48, poz.327,
Nr 138 , poz. 974 , Nr 173, poz.1218 z 2008r. Dz.U. Nr 180 poz. 1112 ) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala,co następuje:


§ 1 1.Wójt Gminy określa do dnia 15 września w szczegółowy sposób tryb i terminy składania
materiałów  do projektu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy.    
      2.Rady sołeckie oraz wszystkie inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych mogą składać do Skarbnika Gminy w terminie dnia 10 października roku wnioski o dofinansowanie
z budżetu gminy, poprzedzającego rok budżetowy .      
      3.Radni składają wnioski do projektu budżetu w biurze rady w terminie do dnia
10 października  poprzedzającego rok budżetowy. Wnioski zostają przekazane Skarbnikowi Gminy.      
      4. Skarbnik Gminy przekazuje wnioski na  merytoryczne stanowiska Urzędu Gminy
o wydanie opinii  na realizację wyodrębnionych zadań , które po opracowaniu przedstawione
będą Wójtowi Gminy celem ich weryfikacji i zatwierdzenia do ujęcia w projekcie budżetu.
Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
      5.Projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy sporządzają w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej  do dnia 15 października  załączając do nich  
kalkulacje i uzasadnienia. Do projektu planu finansowego załącza się informację dotyczącą przewidzianego na dzień 31 grudnia stanu zobowiązań i należności oraz informację o majątku będącym w użytkowaniu jednostki.
      6.Merytoryczne stanowiska Urzędu Gminy w oparciu o propozycje i wnioski podmiotów ,
o których mowa w ust.1 , 2  i 3 opracowują plany rzeczowe dla poszczególnych części budżetu
gminy oraz opiniują projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy
i przekazują je Skarbnikowi Gminy w terminie do dnia 20 października.
      7.Na podstawie otrzymanych materiałów,otrzymanych wniosków jak również skalkulowanych
dochodów własnych budżetu gminy , dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa w terminie
do dnia 31 października Skarbnik Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu i przedkłada je Wójtowi Gminy wraz z objaśnieniami oraz informacje o stanie mienia komunalnego przygotowaną  przez inspektora ds. gospodarki gruntami.                                                                

§ 2 1.Wójt Gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej na podstawie materiałów przedłożonych przez Skarbnika Gminy wraz z objaśnieniami i  informacją o stanie mienia komunalnego.     
       2.Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
Wójt Gminy w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, przedkłada Radzie Gminy w Sławoborzu i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.                                                              

§ 3 1.Projekt uchwały budżetowej określa:
    1) prognozowane dochody budżetu gminy wg źródeł i działów i klasyfikacji z podziałem na
       dochody: bieżące i majątkowe oraz z  wyodrębnieniem dochodów z tytułu wydawania
       zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

    2) wydatki budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
         z wyodrębnieniem:
    a) wydatków bieżących
           -wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
           -dotacji,
           -wydatków na obsługę długu gminy,
     -wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą
      umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
           -wydatków na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
             problemów alkoholowych,
    b)wydatków majątkowych,
    3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków
        na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z art.166 ustawy z dnia 30 czerwca
       2005 roku o finansach publicznych,
    4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz inne
        środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
    5) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy,
    6) przychody i rozchody budżetu gminy,
    7) plany przychodów i wydatków jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek
        budżetowych,
    8) plany przychodów i wydatków funduszy celowych,
    9) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
          10) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
       gminom,
 11) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
                 lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jeżeli gminie powierzono       
        realizację tych zadań,    
12) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
      papierów  wartościowych,o których mowa w art. 82 ust.1 ustawy o finansach publicznych,
 13) upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
      a) na finansowanie wydatków o których mowa w art. 166 ust.1ustawy z dnia 30 czerwca
          2005r. o finansach publicznych,
      b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
          ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
2.Projekt uchwały budżetowej może zawierać upoważnienie dla Wójta do:
    1) dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków
         między działami klasyfikacji budżetowej .
    2) inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu.

§ 4. Do projektu budżetu Wójt Gminy dołącza:
     1) objaśnienia,
     2) informację o stanie mienia komunalnego,
     3) prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne,wynikającą
         z planowanych i zaciąganych zobowiązań.                                                                       

§ 5. Objaśnienia do projektu budżetu winny zawierać:
       1) w zakresie dochodów – szczegółowe omówienie źródeł dochodów ze wskazaniem
            sposobu i podstawy ich kalkulacji,
       2) w zakresie wydatków – uzasadnienie ustalania wysokości poszczególnych rodzajów
            wydatków  w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,    
       3) informację o źródłach pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
       4) informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach roku
           budżetowego obejmującą m.in.:
           a) nazwę zadania inwestycyjnego,
           b)datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,
           c) koszt inwestycji,
           d) źródła finansowania inwestycji,
           e) inne dane uzupełniające.                                                        

§ 6. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy winna zawierać dane dotyczące:                    
       1) powierzchni oraz wartości gruntów zestawionych wg tytułów władania
     oraz rodzajów użytkowania,
 2) budynków i budowli (powierzchnia, wartość, kubatura ) zestawionych wg tytułów
     władania,
 3) innych składników mienia nie wymienionych w pkt 1 i 2,
 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2 ,
     od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
       majątkowych oraz wykonywania posiadania,
 6) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,                                                                      
       
1.         § 7 1. Przewodniczący Rady Gminy przesyła niezwłocznie projekt budżetu wraz z materiałami
                               informacyjnymi  do zaopiniowania stałym Komisjom Rady.
      2. Komisje rady  po otrzymaniu materiałów odbywają  posiedzenia, na których  formułują swoje   
          opinie o projekcie budżetu.
      3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku
                   ujętego w projekcie, zobowiązana jest wskazać źródło jego finansowania.
      4. Opinie poszczególnych komisji stanowią podstawę do sformułowania przez Komisję
                   ds Finansów opinii o projekcie budżetu.
      5. W posiedzeniu Komisji Finansów opiniującej projekt budżetu mogą uczestniczyć
          przewodniczący pozostałych Komisji z głosem doradczym.                                                                 

§ 8 1. Przewodniczący Rady Gminy przekazuje niezwłocznie Wójtowi Gminy opinię Komisji
Finansów o projekcie uchwały budżetowej.
      2. Wójt Gminy w terminie 7 dni przedkłada Radzie Gminy skorygowany projekt budżetu
uwzględniający zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej  oraz wnioski Komisji Finansów.
      3. Wnioski Komisji nie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej wymagają pisemnego
uzasadnienia Wójta Gminy.
      4. Komisja Finansów po otrzymaniu skorygowanego projektu budżetu wyraża ostateczną opinię
w tej sprawie i przedkłada ją Radzie Gminy.                                                                  

§ 9 1.Wójt Gminy w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy, przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów planów
finansowych.
       2.Jednostki o których mowa w w ust.1 opracowują w terminie 30 dni, nie później niż
               do  22 grudnia  projekty planów finansowych na rok następny.                                                                                                                                  

§ 10. Porządek sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty:
      1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
      2) przedstawienie opinii Komisji Finansów,
      3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
      4) zgłoszenie odwołań przez Komisje  Rady, których wnioski nie zostały uwzględnione
           przez Komisję Finansów,  
      5) dyskusja nad wniesionymi odwołaniami ,a także poprawkami Komisji Finansów
          oraz ich przegłosowanie,
     
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.                                                                                                        
                                                                    
§ 11. W przypadku nie uchwalenia budżetu przez Radę Gminy do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, przedstawiony przez Wójta Gminy projekt budżetu stanowi podstawę gospodarki
budżetowej gminy, nie dłużej jednak niż do 31 marca roku budżetowego.                                                                                                                             
                                                                                                                                       
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.
                                                                        
§ 13. Tracą  moc uchwały Rady Gminy w Sławoborzu: Nr VIII/55/2003 z dnia 23 lipca 2003r
sprawie procedury  uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu oraz Nr XIII/65/2007 z dnia
24 października 2007 o zmianie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy
oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
                                                                   
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                     Przewodnicząca Rady
 Jadwiga Nowakowska