Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXVII/133/2009 Rady Gminy Sławoborze z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2009 r

Uchwała Nr XXVII/133/2009
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 27 lutego 2009 r.       

w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 r. o kwotę  .......................  33 320,00 zł
w tym: dotacje wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich ..........................    33 320,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 § 2. Zwieksza się wydatki budżetu gminy na 2009 r. o kwotę ......................... 33 320,00 zł
w tym: wydatki na wyrównywanie sznas edukacyjnych dzieci wiejskich ................. 33 320,00  zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:
DOCHODY - 12 548 638,00     WYDATKI - 13 047 346,00 zł
   3.1. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi .................................. 498 708,00 zł który pokryty zostanie przychodami pochodzacymi z:
a) kredytów i pożyczek zaciąganych w bankach krajowych ..........................    337 000,00 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
w tym wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ub. .......................... 161 708,00 zł    
3.2. Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą .....................................   1 161 708,00 zł         w tym:  a) kredyty, pożyczki,  ...............................................................1 000 000,00 zł                     b) Inne źródła (wolne środki) ..............................................................    161 708,00 zł
3.3. Rozchody .....................................................................................................    663 000,00 zł
          a) spłaty kredytów i pożyczki ............................................................     663 000,00 zł
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na
           2009 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.Uzasadnienie:


    W ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: Szkoła dla Ciebie - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Sławoborze gmina otrzymała dotację w kwocie 33 320 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań, których celem jest wyrównywanie sznas edukacyjnych dla dzieci kwalifikujacych się do udziału w projekcie z miejscowości Rokosowo. 

 Oprac.: Skarbnik Gminy M.Wróbel

Załącznik nr 2

16.5 KBPobierz

Załącznik nr 1

14.5 KBPobierz