Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXVII/131/2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 lutego 2009r w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego...

Uchwała  Nr XXVII/131/2009
Rady  Gminy w Sławoborzu
z dnia 27 lutego 2009r.


w sprawie przystąpienia do realizacji  zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”, w którym funkcję Lidera  pełnić będzie Powiat Szczecinecki.


Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm)
Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:


§ 11.Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” w którym funkcję Lidera  pełnić będzie Powiat Szczecinecki oraz podpisania porozumienia dotyczącego realizacji ww. zadania według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

2. Wyraża się wolę zabezpieczenia wkładu własnego w budżecie Gminy Sławoborze
zgodnie ze zgłoszonym zakresem z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa
w ust. 1  - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady
Jadwiga  Nowakowska