Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA Nr XXVI/128/2009 Rady Gminy Sławoborze z dnia 29 stycznia 2009 r w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławoborzu

UCHWAŁA Nr XXVI/128/2009
Rady Gminy Sławoborze             
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławoborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art.18 ust.1 pkt 5 w związku z art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008 roku Dz.U. Nr 115 poz. 728 z późn. zm), Rada Gminy uchwala co następuje:

        § 1.1. Na terenie gminy Sławoborze ośrodkiem wsparcia w rozumieniu art. 51 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławoborzu.
2.    Środowiskowy Dom Samopomocy jest formą pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób upośledzonych umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego lub usług w zakresie świadczonym przez dom pomocy społecznej.
3.  Szczegółowe założenia funkcjonowania domu, prawa i obowiązki uczestników oraz pracowników określa regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy.
    § 2.1. Świadczenie w formie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy
przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej bądź jej przedstawiciela ustawowego po przedstawieniu zaświadczenia o stanie  zdrowia i opinii specjalisty (psychiatry/psychologa/neurologa).
2.    Świadczenie w formie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy przyznawane
jest decyzją administracyjną wydawaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sławoborzu.
3. W uzgodnieniu z osobą zainteresowaną lub jej przedstawicielem ustawowym
w decyzji określa się okres pobytu, zakres świadczonych usług oraz opłatę według zasad
określonych w § 3 niniejszej uchwały.
§ 3.1 Świadczenia w postaci pobytu w Środowiskowym Demu Pomocy Samopomocy przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Wysokość odpłatności za świadczenie w formie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób, których dochód przekracza kwotę ustaloną na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przedstawia niżej zamieszczona tabela:

Kryterium dochodowe - %

    % wysokości odpłatności za pobyt w ŚDS
    osoba samotnie
gospodarująca    osoby w rodzinie
powyżej 100% do 150%         2%        5%
Od 151% do 200%        5%        7%
Od 201% do 250%        10%        15%
Od 251% do 300%        15%        20%
Od 301% do 350%        20%        30%
Od 351% do 400%        30%        40%
Od 401% do 500%        40 %        50 %
Powyżej 500 %        100%        100%

    § 4. Koszt pobytu/utrzymania ustala się w terminie do końca grudnia danego roku budżetowego na rok następny, na podstawie rzeczywistych kosztów pobytu/utrzymania podopiecznego poniesionych przez dom w roku, w którym dokonuje się wyliczenia.
    § 5.1. Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy zmniejsza się do 50 % w przypadku usprawiedliwionej, nieprzerwanej nieobecności trwającej powyżej 14 dni kalendarzowych.
 2. Nie pobiera się odpłatności za nieobecność uczestnika za dany miesiąc kalendarzowy.
    §  6.1.  Częściowe  lub  całkowite zwolnienie z opłat za  świadczenie  w formie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy  może nastąpić na pisemny wniosek osoby zainteresowanej bądź jej przedstawiciela ustawowego z podaniem stosownego uzasadnienia. 2. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Zwolnienie z odpłatności może być zasadne w szczególności ze względu na:
1)wystąpienie zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej,
2)występowanie w rodzinie osoby wymagającej pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,
3)konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej                     lub ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                i leczniczo-rehabilitacyjnych,
4)Wysokie, udokumentowane wydatki na leki związane z przewlekłą chorobą.
    § 7. Opłatę za świadczenie w formie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy należy uiszczać do 25-go dnia każdego miesiąca.
    § 8. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu.
    § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
                                                 Przewodnicząca Rady
                                                  Jadwiga Nowakowska