Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXVI/130 /2009 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie oddania w najem pomieszczenia użytkowego stanowiącego Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze

Uchwała Nr XXVI/130 /2009
Rady Gminy w Sławoborzu
z dnia 29 stycznia  2009 roku


w sprawie oddania w najem pomieszczenia użytkowego stanowiącego Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera ,, a '' ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :


§ 1. Przeznacza się do oddania w najem na okres do 3 lat pomieszczenie o powierz- chni użytkowej 32 m2   położone na parterze budynku nr 8 przy ul. Kolejowej w Sławoborzu, który położony jest w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 174 w obrębie Sławoborze, z odstąpieniem od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 3 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                                                                          Przewodnicząca Rady
                                                                          Jadwiga Nowakowska